Zienswijze indienen

Over bepaalde voorgenomen besluiten van de gemeente kunt u een zienswijze indienen. Het kan gaan om een voorgenomen besluit van de gemeenteraad (bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan ) of van het college van burgemeester en wethouders (bijvoorbeeld bij hogere geluidswaarden in het kader van de Wet geluidhinder).

Wat u moet weten

Bij de terinzagelegging van een voorgenomen besluit staat vermeld of een zienswijze kan worden ingediend, en bij wie.

De gemeente maakt het voorgenomen besluit bekend door een publicatie in het Purmerends Nieuwsblad*, de Staatscourant, op de gemeentelijke website en aan betrokkene(n).

*Het Purmerends Nieuwsblad is een gratis nieuwsblad voor Purmerend, dat iedere week op donderdag huis aan huis wordt verspreid.

Voorwaarden

  • De zienswijzen moet bij de gemeente ontvangen zijn uiterlijk op de laatste dag van de periode van terinzagelegging. Deze periode staat vermeld in de kennisgeving.
  • Op de zienswijze moet u vermelden: uw naam, adres, woonplaats, datum en handtekening (in geval van digitale indiening wordt hieronder uw DigiD verstaan).
  • In uw zienswijze moet staan met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent en waarom.
  • Als uw zienswijze niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u (als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.

Wettelijke procedure

De procedure voor het indienen en het behandelen van een zienswijze is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet voldoet aan één van die vereisten, kan de zienswijze niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw zienswijze inhoudelijk niet wordt behandeld.