Verzoek Tot Bespreking/ Verzoek Tot Onderzoek Beschermingstafel jeugdwet

Naam verwerking: 
Verzoek Tot Bespreking/ Verzoek Tot Onderzoek Beschermingstafel jeugdwet
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Vitaal belang
Doel: 
Onderzoek of, en in hoeverre, de ontwikkeling en veiligheid van het kind in het geding is en vervolgens of vrijwillige hulp nog mogelijk is, dan wel gedwongen hulp middels een maatregel noodzakelijk is om een eventurele ontwikkelingsbedreiging te keren. Het besluit tot bespreking aan de Beschermingstafel kan leiden tot een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en/of tot aanvullende afspraken in het vrijwillig kader.
Betrokkenen: 
Jeugdige, ouders/verzorgers, gezaghebbende, eventuele broers/zussen
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, BSN, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
team jeugd, gecertificeerde instellingen, Beschermingstafel: loket Jeugd van gemeenten in regio Zaanstreek-Waterland/ Raad voor de Kinderbescherming/ Ouder(s)/ jeugdige (indien 12+), jeugdige/ ouders/ gezaghebbenende tijdens huisbezoek, spirit, betrokken hulpverleners, Zorgaanbieders/ leveranciers Jeugdhulp, huisartsen/ medische specialisten en jeugdartsen, gecertificeerde instellingen, MEE, Veilig Thuis, rechtbank
Ontvangers: 
Team Jeugd en Backoffice Jeugd, gecertificeerde instellingen, Beschermingstafel: loket Jeugd van gemeenten in regio Zaanstreek-Waterland/ Raad voor de Kinderbescherming/ Ouder(s)/ jeugdige (indien 12+), jeugdige/ ouders/ gezaghebbenende tijdens huisbezoek, Spirit, betrokken hulpverleners, zorgaanbieders/ leveranciers Jeugdhulp, huisartsen/ medische specialisten en jeugdartsen, MEE, Veilig Thuis, rechtbank
Bewaartermijn: 
5 jaar na afgifte indicatie
Verwerker: 
Centric