Tijdelijke woningen

Woningbouw
bouw 100 tijdelijke woningen
Planning/fase: 
Dit jaar gaat de gemeente zelf ruim honderd tijdelijke woningen realiseren op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. De definitieve voorwaarden en manier van toewijzen wordt nader uitgewerkt en op een later moment gecommuniceerd.
Wijk: 
Gors
Overwhere
Purmer-Noord
Weidevenne

Westerweg 69, Purmer-Noord, 25 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen ten noorden van Baanstee-Noord. Op de locatie staat een stopboerderij en enkele schuren. De bijgebouwen worden gesloopt en daar worden 25 woningen geplaatst, twee blokken van 8 woningen en een blok van 9 woningen (1 laag). Bij de woningen worden 18 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Etserstraat, Purmer-Noord, 28-31 woningen

Op dit moment staat er een oud schoolgebouw, welke gesloopt gaat worden. Er worden, voor maximaal 10 jaar, tussen de 28 en 31 tijdelijke woningen geplaatst, afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd.

Karekietpark, Overwhere, 44 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie staat een verouderd schoolgebouw. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd.

Kanaaldijk, Weidevenne, 21 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie kunnen 21 tijdelijke woningen worden geplaatst, in drie lagen gestapeld. Er worden een aantal bezoekersparkeerplaatsen bij gerealiseerd.

Verzetslaan, Gors, 108 woningen

Op de locatie kunnen 108 tijdelijke woningen worden gerealiseerd in 3 bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.

In de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019 wordt over deze locatie een definitief besluit genomen.

Belangstellingsformulier voor tijdelijke woning