Tijdelijke woningen

Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente, die om wat voor reden dan ook binnen een korte periode tijdelijke huisvesting nodig hebben.

Er staan in Purmerend 92 tijdelijke woningen. In 2022 worden nog 108 woningen opgeleverd. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente die om wat voor rrden dan ook snel (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. 70% van deze woningen wordt direct toegewezen. 30% van de woningen wordt via loting voor verhuur aangeboden. De tijdelijke woningen kunnen maximaal 2 jaar bewoond worden.

Regels 

U komt in aanmerking voor een tijdelijke woning als:

  • U minimaal 6 maanden staat ingeschreven in de gemeente Purmerend en u dit ook kunt  bewijzen. Of u heeft een sterke maatschappelijke, sociale of economische binding met Purmerend.
  • U alleen woont (er mag maximaal 1 persoon ingeschreven worden op het adres). 
  • U geen zware hulpvraag heeft.
  • U geen fysieke beperking heeft.
  • U geen overlast veroorzaakt.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aanvraag door woningzoekende

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke woning schrijft u zich in via het formulier Aanmelding tijdelijke woning. De inschrijving is nu gesloten. De woningen worden via loting voor verhuur aangeboden. Dit is een geautomatiseerd proces. Alle mensen die zich hebben aangemeld ontvangen hierover iedere loting bericht.

Aanvraag door zorgverlener

Bent u zorgverlener en wilt u iemand aanmelden voor een tijdelijke woning? Neem dan contact op met uw contactpersoon van het Wmo-loket.

Over de woning

  • De tijdelijke woning is een studio van ongeveer 25 m².
  • De huurprijs is € 500,- per maand zonder de servicekosten.
  • Het huurcontract is voor maximaal 2 jaar. Dit betekent dat het huurcontract na 2 jaar eindigt. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woning voor na deze periode.
  • De tijdelijke woningen zijn geschikt voor een eenpersoonshuishouden.

Bekend bij AOP of WMO?

Heeft u met spoed een woning nodig en bent u bekend bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan valt u mogelijk onder de 70% van de woningen die direct worden toegewezen. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het AOP of de Wmo.

Etserstraat, Purmer-Noord, 28-31 woningen

Op dit moment staat er een oud schoolgebouw, welke gesloopt gaat worden. Er worden, voor maximaal 10 jaar, tussen de 28 en 31 tijdelijke woningen geplaatst, afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd.

Karekietpark, Overwhere, 44 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie staat een verouderd schoolgebouw. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd.

Kanaaldijk, Weidevenne, 20 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie kunnen 20 tijdelijke woningen worden geplaatst, in drie lagen gestapeld.

Verzetslaan, Gors, 108 woningen

Op de locatie kunnen 108 tijdelijke woningen worden gerealiseerd in 3 bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.

Informatie

Kijk op deze website voor meer informatie.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
bouw 200 tijdelijke woningen
Planning/fase: 
Dit jaar gaat de gemeente zelf tweehonderd tijdelijke woningen realiseren op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. De definitieve voorwaarden en manier van toewijzen wordt nader uitgewerkt en op een later moment gecommuniceerd.
Wijk: 
Gors
Overwhere
Purmer-Noord
Weidevenne