Ruimtelijke plannen

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Structuurvisie 2005-2020

Een inzicht in de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van en voor het grondgebied van de gemeente Purmerend.


In 2006 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2005-2020 vastgesteld. Dit document bevat een toetsingskader voor gewenste en bestaande ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. De structuurvisie bevat ambities die leidend zijn bij de ontwikkeling van de stad Purmerend tot 2020.

Aanvulling structuurvisie in verband met kostenverhaalsmogelijkheden (2012)

In 2012 heeft de gemeenteraad de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie aangevuld met het doel om de kostenverhaalmogelijkheden uit de Grondexploitatiewet optimaal toe te kunnen passen.

Actualisering strategische plankaart structuurvisie 2005-2020 (2013)

In 2013 is de strategische plankaart (in de structuurvisie afgebeeld op pagina 72) geactualiseerd. Op deze kaart zijn de belangrijkste doelstellingen voor Purmerend voor de lange termijn samengebracht. De kaart wordt in samenhang gelezen met de oorspronkelijke structuurvisie uit 2006.