Register verwerkingsactiviteiten

Verwerkingsactiviteit Gemeente Grondslag Doel Betrokkenen Persoonsgegevensaflopend sorteren
Verlof (wettelijk en bovenwettelijk) toekennen, opnemen en laten vervallen Purmerend Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Correcte uitvoering van verlof toekenning en verlofregistratie medewerker Administratienummer, verlofrechten en mutaties
Verlof (wettelijk en bovenwettelijk) toekennen, opnemen en laten vervallen Beemster Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Correcte uitvoering van verlof toekenning en verlofregistratie medewerker gemeente Beemster Administratienummer, verlofrechten en mutaties
Uitgifte rolcontainers Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Beheren en uitgeven van aantallen rolcontainers inwoners adres, woonplaats
Inzageverzoeken AVG Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Verzamelen van alle persoonsgegevens/informatie die nodig is om een verzoek om inzage ex artikel 35 Wbp/15 AVG te kunnen beantwoorden Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster, medewerkers die (per team) persoonsgegevens uit registraties aanleveren, derden als bedoeld in art 15, lid 4 AVG alle persoonsgegevens die op het moment van het inzageverzoek bij teams aanwezig zijn, contactgegevens
Sportaccomodaties verhuur ingebruikgeving Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Gymrooster opstellen en gymnastiekruimte beschikbaar stellen voor bewegingsonderwijs contactpersoon van het schoolbestuur en van de school naam
Vergoeding belastingen scholen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Bekostiging voor belastingen onroerende zaken (art. 133 Wet primair onderwijs, art. 127 Wet op de expertisecentra, art 96c.1 Wet op het voortgezet onderwijs contactpersoon van schoolbestuur naam
Toegang Perfect View applicatie Purmerend, Beemster Overeenkomst Toegang applicatie Perfect View medewerkers van de gemeenten naam, e-mailadres
Melding agressie-incidenten Beemster Gerechtvaardigd belang, Vitaal belang Bij agressie-incidenten melding maken van aard en omvang (en evt. letsel en/of schade) om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen. slachtoffer zijnde raadsleden, collegeleden, medewerkers, bewaker, burgers, melder namens slachtoffer, dader naam, functie, letsel, NAW, Gedragsgegevens
Ongevals-calamiteitmeldingen Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Bij (bijna) bedrijfsongevallen melding maken van aard en omvang van de oorzaak en eventuele schade en letsel om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen. Gemeenteraadsleden, collegelid, medewerker, burgers, BHV'ers, leidinggevende, veroorzaker ongeval (indien een derde) naam, functie, NAW
Melding agressie-incidenten Purmerend Gerechtvaardigd belang, Vitaal belang Bij agressie-incidenten melding maken van aard en omvang (en evt. letsel en/of schade) om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen. slachtoffer zijnde raadsleden, collegeleden, medewerkers, bewaker, burgers, melder namens slachtoffer, dader naam, functie, NAW, schade, letsel, Gedragsgegevens
Begraafplaats Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Overeenkomst Aanschrijven en desgewenst verlengen van rechten op particuliere graven overledene, rechthebbende/belanghebbende naam, geboorte- en overlijdensdatum, BSN, NAW, Telefoonnummer, e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, BSN, nationaliteit
Crematies - facturering Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het administratief verwerken van een crematie en het opstellen van een factuur overledene, rechthebbende/belanghebbende naam, geboorte- en overlijdensdatum, Geslacht, BSN, NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Handtekening, betaalgegevens
Machtigingenlijst Purmerend, Beemster Toestemming, Wettelijke verplichting inzicht houden in wie er gemachtigd zijn ambtenaren van de gemeente of inhuur die op de machtigingslijst staan naam, Geslacht
Toegang systemen en applicaties Purmerend, Beemster Gerechtvaardigd belang Het verwerken van aanvragen mbt het beheer van de toegang tot systemen en ruimtes voor personeel, inhuurkrachten en stagiaires. Het aanmaken van een e-mailadres medewerkers van de gemeenten, externe inhuur, stagiaires, manager naam, personeelsnummer, Geslacht, functie, telefoonnummer, datum in-en uitdienst medewerker
Trouwlocatie aanvragen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Inschrijving als trouwlocatie aanvrager naam, telefoonnummer/e-mailadres
Het aangaan van contracten met aannemers Purmerend, Beemster Overeenkomst Het aangaan van contracten met aannemers tbv het realiseren van diverse projecten van Team Civiel en Techniek contactpersoon aannemers, ondertekenaar contract naam, telefoonnummer/e-mailadres, functie
Aanvragen en verstrekkingen BRP Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het behandelen van aanvragen en het doen van verstrekkingen die te maken hebben met de BRP; gegevensverstrekking uit de BRP, Protocollering BRP, Notariële verklaringen, uittreksels en verklaringen uit de BRP, selectieverzoeken BRP Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster Nationaliteit, NAW, Kind gegevens, BSN, Burgerlijke staat, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Gezinssamenstelling
Aanvraag gedoogverklaring Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Het beoordelen van een aanvraag voor een gedoogverklaring. aanvrager, coffeeshophouder Nationaliteit, NAW, telefoonnummer, KvK nummer, BSN, e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, vestigingsnummer
Aanvragen Nederlandse nationaliteit Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Dossier samenstellen voor de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de Ned. Nationaliteit. Kinderen, Verzoeker Nationaliteit, NAW, Vreemdelingennummer, Burgerlijke staat, Geboortedatum/plaats
Adressenlijst uitnodigingen Bestuur Beemster Gerechtvaardigd belang Uitnodigingen versturen tbv bijeenkomsten zoals nieuwjaarsreceptie, openingen, afscheid, jubileum genodigden NAW
Adressenlijst uitnodigingen Bestuur Purmerend Gerechtvaardigd belang Uitnodigingen versturen tbv bijeenkomsten zoals nieuwjaarsreceptie, openingen, afscheid, jubileum genodigden NAW
Grof vuil ophalen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag grof vuil ophalen bij inwoners inwoners NAW
Grofvuil Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Ophalen en afvoeren grofvuil op adres inwoners inwoners NAW
Herwaardering functie op verzoek van werknemer Beemster Gerechtvaardigd belang Zorgdragen voor het inpassen van de functie in het juiste functieprofiel, waarna de medewerker op dat profiel wordt geplaatst. medewerker gemeente Beemster NAW
Herwaardering functie op verzoek van werknemer Purmerend Gerechtvaardigd belang Zorgdragen voor het inpassen van de functie in het juiste functieprofiel, waarna de medewerker op dat profiel wordt geplaatst. medewerkers gemeente Purmerend NAW
Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding Purmerend, Beemster Overeenkomst Toestemming van college nodig om te kunnen verkopen. In het verleden is afgesproken dat een eigenaar alleen met toestemming van de gemeente kan verkopen. Al kan gemeente ook afzien van het voorkeursrecht verkoper NAW
Planschadeovereenkomst aangaan Purmerend, Beemster Overeenkomst Het aangaan van een planschadeovereenkomst voor het geval er tijdens werkzaamheden schade ontstaat bij derden De contactpersoon van het bedrijf/de aannemer dat werkzaamheden gaat uitvoeren NAW
Registratie politieke groepering Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Actueel register politieke partijen oprichters en partijbestuurders NAW
Uitnodigingen aan gedecoreerden voor Koningsdag Purmerend Gerechtvaardigd belang Purmerenders met een Koninklijke Onderscheiding uitnodigen voor Koningsdag Purmerenders met een Koninklijke Onderscheiding NAW
Voorkeursrecht gemeenten vestigen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Gemeente wil grond verwerven om te voorkomen dat er gespeculeerd wordt met een specifiek stuk grond eigenaar grond NAW
Wijziging arbeidsvoorwaarden op verzoek van de leidinggevende Beemster Gerechtvaardigd belang, Toestemming, Wettelijke verplichting (Tijdelijk) wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de leidinggevende geïnitieerd medewerker NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie, verlofrechten
Wijziging arbeidsvoorwaarden op verzoek van de leidinggevende Purmerend Gerechtvaardigd belang, Toestemming, Wettelijke verplichting (Tijdelijk) wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de leidinggevende geïnitieerd medewerker NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie, verlofrechten
Betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof Beemster Wettelijke verplichting Correcte uitvoering van betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof medewerkers van de gemeente Purmerend NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, kindgegevens
Betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof Purmerend Wettelijke verplichting Correcte uitvoering van betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof medewerkers gemeente Purmerend NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, kindgegevens
Zorgverlof, kort en langdurend Beemster Correcte uitvoering van kort- en langdurig zorgverlof medewerker gemeente Beemster NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, motivatie zorgverlof
Zorgverlof, kort en langdurend Purmerend Wettelijke verplichting Correcte uitvoering van kort- en langdurig zorgverlof medewerkers gemeente Purmerend NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, motivatie zorgverlof
Arbitrageprocedure Purmerend, Beemster Toestemming verzamelen persoonsgegevens om een arbitrageprocedure te kunnen doen procespartij: natuurlijk of rechtspersoon NAW, BSN
Benoemen (tussentijds) raadsleden Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Na een gemeenteraadsverkiezing een nieuwe raad samenstellen of een raadslid tijdens een lopende periode vervangen. Gemeenteraadsleden NAW, BSN
Civielrechtelijke procedure Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Overeenkomst, Toestemming het regiseren van de civielrechtelijke procedure procespartij: natuurlijk of rechtspersoon NAW, BSN
Bezwaarprocedure Purmerend, Beemster verzamelen persoonsgegevens om bezwaar, beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen en ingebrekestellingen te kunnen behandelen. bezwaarmakers, belanghebbende, derden belanghebbende NAW, BSN, contactgegevens, financiele gegevens
Behandeling bijtincidenten door honden Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Leefbaar houden van de gemeente/ veiligheid burgers/ veiligheid honden onderling eigenaar/ houder hond, gedupeerde NAW, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat
Registratie BOA's Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang informeren direct toezichthouder (politie) en toezichthouder (OM), aanvragen BOA-bevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van Purmerend en Beemster, contactpersoon gemeente NAW, BSN, Geboortedatum/plaats, werkadres, afdeling waar contactpersoon werkzaam is
BiBoB toetsing Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting toets naar aanleiding van vergunningaanvraag/ grondtransactie, Beoordelen of de vergunning niet gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten. aanvrager, netwerk van aanvrager, politie NAW, BSN, telefoonnummer, financiele gegevens
Peuteropvang (kinderopvang) Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Behandelen subsidieaanvraag Kinderen, ouders, contactpersoon opvanglocatie NAW, BSN, telefoonnummer/e-mailadres, inkomensgegevens, Bankrekeningnummer
Aanwijzing toezichthouders Purmerend, Beemster Toestemming het aanwijzen van toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb medewerkers van de gemeente die (moeten) worden ingeschreven als toezichthouder, ambtenaar van Juridische zaken die het voorstel aanbied aan het college, persoon die het verzoek om toewijzing doet NAW, e-mailadres
Adressenlijst vrijwilligers Purmerend Schoon Purmerend, Beemster Toestemming Vrijwilligers kunnen informeren en uitnodigingen versturen voor jaarlijkse bijeenkomst vrijwilliger NAW, e-mailadres
Onteigeningsprocedure Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting om onteigeningsprocedure te kunnen voeren eventuele andere rechthebbenden., eigenaar van het perseel dat onteigend moet worden. NAW, financiele gegevens
inleveren stempassen/processenverbaal stembureaulid/stembiljetten Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Uitslag van de verkiezing bepalen kiesgerechtigden, kandidaten, stembureauleden NAW, geboortedatum
Stempas omzetten naar kiezerspas of volmacht Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Kiesgerechtigden stem uit laten brengen buiten de eigen gemeente of een ander laten stemmen in een andere gemeente kiesgerechtigden, gemachtigde NAW, geboortedatum, Handtekening
Naturalisatie ceremonie Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Verzoeker en eventuele gezinsleden een verklaring van verbondenheid laten leggen en bewijs van Nederlanderschap uitreiken (bij naturalisatie KB, bij optie besluit) Verzoeker, Kinderen NAW, geboortedatum, Nationaliteit
Inleveren kandidatenlijst Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Juiste kandidaten op het stembiljet vermelden kandidaten NAW, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Handtekening, ID-kopie
Opstellen leerlingenprognose Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang Opstellen leerlingenprognose leerling, ouders NAW, geboortedatum, Opleiding gegevens
Tijdelijk huisverbod Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag om een huisverbod op te kunnen leggen of verlengen uithuisgeplaatsten, Achterblijvers NAW, geboortedatum, telefoonnummer, BSN, Geslacht
Ondersteuningsverklaringen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Kiesgerechtigheid van de ondersteuner controleren. Inname voor deelname nieuwe partij aan verkiezing kiesgerechtigden NAW, Geboortedatum/plaats
Einde dienstverband op verzoek van werkgever/van rechtswege Beemster Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Op het juiste moment de laatste betalingen doen en de aanstelling beeindigen medewerker NAW, Geboortedatum/plaats, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie
Einde dienstverband op verzoek van werkgever/van rechtswege Purmerend Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Op het juiste moment de laatste betalingen doen en de aanstelling beeindigen medewerkers gemeente Purmerend NAW, Geboortedatum/plaats, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie
Verzuim Beemster Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Uitvoering geven aan het verzuimproces met als doel de medewerker zo mogelijk te begeleiden naar herstel in eigen functie, te reïntegreren naar ander werk of ziek uit dienst te laten gaan. medewerker NAW, Geboortedatum/plaats, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie, mogelijke inzetbaarheid
Verzuim Purmerend Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Uitvoering geven aan het verzuimproces met als doel de medewerker zo mogelijk te begeleiden naar herstel in eigen functie, te reïntegreren naar ander werk of ziek uit dienst te laten gaan. medewerker NAW, Geboortedatum/plaats, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, functie, mogelijke inzetbaarheid
Ontsluiting systemen door Datalab i.h.k.v. inzage verzoeken AVG Purmerend, Beemster Gerechtvaardigd belang Geautomatiseerde zoekwijze naar gegevens verzoeker. Inwoners en anderen verbonden aan de gemeente Purmerend en Beemster NAW, Geboortedatum/plaats, BSN
Veteranendag Beemster Gerechtvaardigd belang Het tonen van waardering en aandacht voor veteranen uit Beemster door een uitnodiging voor de Beemster veteranendag Veteranen uit de Beemster NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht
Beleidsonderzoek Purmerend, Beemster Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Uitvoeren van onderzoek en WMO cliënt-ervaringsonderzoek (wettelijke verplichting). inwoners, WMO clienten NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Administratienummer
Uitnodiging aan veteranen voor de Purmerends Veteranendag en het Veteranencafé Purmerend Gerechtvaardigd belang Purmerendse veteranen uitnodigen voor de Purmerendse veteranendag Purmerendse veteranen NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Administratienummer
Heffen en innen gemeentelijke belastingen Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en facturen belastingplichtige NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN
Verzoek Tot Bespreking/ Verzoek Tot Onderzoek Beschermingstafel jeugdwet Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Vitaal belang Onderzoek of, en in hoeverre, de ontwikkeling en veiligheid van het kind in het geding is en vervolgens of vrijwillige hulp nog mogelijk is, dan wel gedwongen hulp middels een maatregel noodzakelijk is om een eventurele ontwikkelingsbedreiging te keren. Het besluit tot bespreking aan de Beschermingstafel kan leiden tot een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en/of tot aanvullende afspraken in het vrijwillig kader. Jeugdige, ouders/verzorgers, gezaghebbende, eventuele broers/zussen NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, BSN, telefoonnummer/e-mailadres
Burgerlijke Stand Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Verwerken van het rechtsfeit in de registers van de Burgerlijke Stand, middels het opmaken van diverse aktes zijnde: Geboorte, Aangiften (Huwelijk/Partnerschap), Overlijden, Erkenning, Naamkeuze belanghebbende NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit
Disciplinaire maatregel Beemster Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting De medewerker die (meerdere keren) over de scheef gaat, na een verantwoordingstraject, een passende disciplinaire maatregel opleggen. medewerkers gemeente Purmerend NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, salarisgegevens, functie
Disciplinaire maatregel Purmerend Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting De medewerker die (meerdere keren) over de scheef gaat, na een verantwoordingstraject, een passende disciplinaire maatregel opleggen. medewerkers gemeente Purmerend NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, salarisgegevens, functie
Stempassen vervaardigen en versturen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het vervaardigen van stempassen voor kiesgerechtigden en verzending ervan. kiesgerechtigden NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht
Dataanalyse en management rapportages Purmerend, Beemster Gerechtvaardigd belang Maken van statistieken en het doen van statistisch onderzoek inwoners, anderen vebonden aan de gemeente NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Administratienummer, BSN, uitkeringsgegevens, woningbezit
Uitreiken Koninklijke Onderscheiding Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Het behandelen van aanvragen, advies uitbrengen aan de Commissaris van de Koning en uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding kandidaat decorandus, aanvrager, contactpersoon van bijv. werk/vrijwilligersorganisatie mbt de kandidaat NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, antecedenten, arbeidsgegevens, werkgeversverklaring, BIG registratie (indien werkzaam (geweest) op medisch gebied),, ondersteuningsbrieven van vrijwilligersorganisatie(s), reden onderscheiding, telefoonnummer/e-mailadres
Uitreiken Koninklijke Onderscheiding Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het behandelen van aanvragen, advies uitbrengen aan de Commissaris van de Koning en uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding kandidaat decorandus, aanvrager, contactpersoon van bijv. werk/vrijwilligersorganisatie mbt de kandidaat NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, antecedenten, werkgeversverklaring, reden onderscheiding, arbeidsgegevens, telefoonnummer/e-mailadres
Mutaties persoonslijsten BRP Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het beheren van de persoonslijsten door het verwerken van wijzigingen in de gegevens van de op de persoonslijst voorkomende persoonsgegevens. Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Kind gegevens, bezit reisdocumenten, ouders
Distribueren Basisregistratie Personen (BRP) Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het faciliteren van binnengemeentelijke gebruikers in het verplicht gebruik maken van de gegevens uit de BRP bij de uitvoering van publieke taken. inwoners NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Reisdocumenten, kindgegevens, ouders
Sporenonderzoek n.a.v. afvaldumping Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Traceren dader voor opleggen sanctie burgers, contactpersoon bedrijf NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN
Onderzoek juistheid gegevens persoonslijst (BRP) Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het doen van onderzoek t.b.v. kwaliteitsborging van de BRP. Hieronder vallen de volgende verwerkingen: adresonderzoek, onderzoek instellen m.b.t. overige persoonslijst categorieën BRP, verwerking van terugmeldingen vanuit organisatieonderdelen over mogelijk onjuiste gegevens in de BRP Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, verblijfsrecht, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Kind gegevens, ouders, bezit reisdocumenten
Detacheringen Beemster Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Afspraken met een medewerker over detachering en de organisatie waarnaar de medewerker gedetacheerd wordt op een juiste wijze vastleggen en organiseren. Ervoor zorgdragen dat de gemeente de afgesproken betalingen verricht/ontvangt medewerker, overige ondertekenaars NAW, Geboortedatum/plaats, salarisgegevens, functie
Detacheringen Purmerend Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Afspraken met een medewerker over detachering en de organisatie waarnaar de medewerker gedetacheerd wordt op een juiste wijze vastleggen en organiseren. Ervoor zorgdragen dat de gemeente de afgesproken betalingen verricht/ontvangt medewerkers gemeente Purmerend, overige ondertekenaars NAW, Geboortedatum/plaats, salarisgegevens, functie
Planning personeel Team Reiniging Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het inplannen van personeel voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen werknemer NAW, gewerkte uren
Parkeerbelasting Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Versturen kopie naslagheffingaanslagen parkeerbelasting belastingplichtige, verbalisant NAW, Kenteken, Boete, naam
Parkeren - Toezicht en handhaving Purmerend Wettelijke verplichting Controleren van de naleving van de parkeerverordening overtreder, klager NAW, Kenteken, telefoonnummer/e-mailadres
Uitnodigingen aan gedecoreerden voor de Beemster Lintjesregen Beemster Gerechtvaardigd belang Het tonen van waardering en aandacht voor Beemsterlingen met een Koninklijke Onderscheiding dmv een uitnodiging voor de Beemster Lintjesregen. Beemsterlingen met een Koninklijke Onderscheiding NAW, soort onderscheiding
Ambtsjubileum en ambtsjubileum uitkeringen Beemster Wettelijke verplichting Ervoor zorgdragen dat de medewerker op het juiste moment een felicitatie krijgt in afstemming met de leidinggevende een receptie kan geven en een cadeau ontvangt. Ervoor zorgdragen dat de medewerker op het juiste moment de juiste ambtsjubileumgratificatie krijgt. jubilaris NAW, Telefoonnummer, Arbeidsverleden, Bankrekeningnummer, BSN, e-mailadres, Financiële gegevens
Ambtsjubileum en ambtsjubileum uitkeringen Purmerend Wettelijke verplichting Ervoor zorgdragen dat de juiste medewerker op het juiste moment een felicitatie krijgt, in afstemming met zijn leidinggevende een receptie kan geven en een cadeau ontvangt. Ervoor zorgdragen dat de medewerker op het juiste moment de juiste ambtsjubileumgratificatie krijgt. jubilaris NAW, Telefoonnummer, Arbeidsverleden, Bankrekeningnummer, BSN, e-mailadres, Financiële gegevens
Adviescommissie voor bezwaarschriften Purmerend, Beemster Toestemming Het organiseren van hoorzitting met de Adviescommissie ter behandeling van een bezwaarschrift leden van de adviescommissie, secretaris bij rechtspositie zaken, medewerkers van de gemeente Purmerend NAW, Telefoonnummer, Bankrekeningnummer, e-mailadres
Aanstellen Verkeersregelaars Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het aanstellen van verkeersregelaars bij evenementen (op verzoek van de organisator). verkeersregelaar NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Aanvragen gemeentegids en/of brievenbussticker Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Uitgifte van gemeentegids en/of brievenbussticker aanvrager NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Adreslijsten team communicatie Purmerend, Beemster Toestemming, Vitaal belang, Wettelijke verplichting communicatie met pers, burgers, externe organisaties en medewerkers gemeente Purmerend pers, burgers, externe organisatie, medewerkers gemeente Purmerend NAW, Telefoonnummer, e-mailadres
Adressenlijsten ondernemers (al dan niet per sector en bedrijventerreinen) en evenementenorganisaties Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Toestemming informatie verstrekken over algemene economische aangelegenheden van Purmerend en regio, uitnodigen voor specifieke bijeenkomsten NAW, Telefoonnummer, e-mailadres
Advisering mbt aanvragen gemeentelijk restgroen Purmerend, Beemster Gerechtvaardigd belang 1e toets wat betreft de evt. verkoop van gemeentelijk restgroen - advies hierover geven aan Team Vastgoed 1. aanvrager, 2. buren NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Archie klantvolgsysteem Purmerend, Beemster Bijhouden van recente en actuele informatie over ondernemingen in Purmerend en directe regio. contactpersonen van ondernemingen NAW, Telefoonnummer, e-mailadres
Anti-speculatiebeding Purmerend, Beemster Overeenkomst Zorgen dat woningeigenaren niet speculeren met hun woning eigenaar van de woning NAW, Telefoonnummer, e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht
Adoptie prullenbak Purmerend, Beemster Overeenkomst Het behandelen van aanvragen voor adoptiebakken en het beheren van de administratie hieromtrent NAW, Telefoonnummer, e-mailadres, Handtekening
Topdesk Purmerend Gerechtvaardigd belang Het reserveren van ruimtes, middelen, catering. Het melden van storingen. Voor de groep werkplekbeheer: Het kunnen verifiëren van de gebruiker bij het aanvragen van een vergeten of verlopen wachtwoord. Om deze reden worden een aantal controle vragen gesteld. Het aanvragen van kantoorartikelen Het opzoeken van het zakelijke mobiele nummer medewerkers gemeente Purmerend, externe inhuur, stagiaires NAW, telefoonnummer, geboortedatum, Geslacht, postcode (6-ppc)
Bestemmingsplannen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Om een bestemmingsplan op te stellen, uit te werken, af te ronden, alsmede om communicatie daaromtrent te kunnen voeren. initiatiefnemer, omwonenden, indiener zienswijze NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Bestrating en riolering Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het oplossen van klachten en het terugkoppelen van de oplossing melder NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Bezwaarschriften gemeentelijke belastingen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Afhandeling binnengekomen bezwaarschriften gemeentelijke belastingen belastingplichtige, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Evenementenkalender Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie te leveren t.b.v. de regeling evenementen aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Gemeentelijke onderscheiding Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Het door het college waarderen van een persoon met maatschappelijke verdiensten d.m.v. een gemeentelijke onderscheiding of een kinderlintje kandidaat, indiener NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Gemeentelijke onderscheiding Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het door het college waarderen van een persoon met maatschappelijke verdiensten d.m.v. een gemeentelijke onderscheiding of een kinderlintje kandidaat, indiener NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Meldingen openbare ruimte Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag de openbare ruimte veilig en schoon houden, reactie naar melders melder NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Onderzoek rekenkamer Purmerend, Beemster verzamelen informatie in het kader van rekenkameronderzoeken, hierbij worden persoonsgegevens bij interviews opgeslagen voor het onderzoeksdossier. contactpersoon onderzoek, leden van de rekenkamercommissie en de onderzoeker NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Principeverzoeken (het indienen van een plan om af te tasten wat de gemeente ervan vindt) Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Toestemming Behandelen/beantwoorden van een principeverzoek Verzoeker NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Toezicht en handhaving a.g.v. inspectie kinderopvang Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Toezicht en handhaving op de kinderopvanglocaties houders kinderopvanglocaties NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Uitgifte pasjes voor ondergrondse vuilcontainers Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag De inwoner of bedrijf in de gelegenheid stellen om zich van afval te ontdoen in een aangewezen ondergrondse vuilcontainer inwoners, contactpersoon bedrijf, contactpersoon eenmanszaak NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Verloren en gevonden voorwerpen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag het helpen van vinden en teruggeven van verloren voorwerpen melder, vinder NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Wijkbijeenkomst / bewonersavond Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag In contact komen en blijven met bewoners, om bewoners te informeren, verslag te doen, reactie te geven, uit te nodigen voor vervolgbijeenkomst bewoners NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Zienswijze indienen bestemmingsplan Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het behandelen van een zienswijze indiener NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Kermisstandplaats verpachting Purmerend Overeenkomst informatie te leveren over de beschikbaarheid en toewijzing van kermisstandplaatsen in Purmerend standplaatshouders kermissen NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Bankrekeningnummer
Uitvoering loonkostensubsidie en stimuleringssubsisdie (LKS) Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag verstrekking LKS en stimuleringssubsidie, onderzoek naar rechtmatigheid en beeëndigingen aanvrager (werkgever), medewerker NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Bankrekeningnummer, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, loonstroken, arbeidsgegevens
Planschadevergoedingen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het beoordelen van een planschadeverzoek en eventuele uitbetaling verzoeker om planschade, contractant planschadeovereenkomst NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Bankrekeningnummer, gegevens pand/object/perceel
Inschrijving Matsmarkt Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Het verhuren van kramen voor de Matsmarkt particuliere kraamhouder NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens
Rioolaansluitingsverzoek Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het verwerken van aanvragen tot aansluiting van vuilwater- en hemelwaterafvoer op het gemeentelijk riool aanvrager, aanvrager zijnde contactpersoon van aannemer, contactpersoon uitvoerder NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens, functie
Inschrijving Themamarkt Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Het verhuren van kramen voor de themamarkten marktondernemer NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens, KvK nummer
Vergunning Warenmarkt Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Het afgeven en beheren van de vergunning voor de wekelijkse warenmarkten in alle wijken marktondernemer NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens, vestigingsnummer, KvK nummer, btw-nummer
Subsidie Beschermd Wonen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie ten behoeve van de monitoring van de verleende subsidiebeschikking contactpersonen zorgaanbieders, betrokkene NAW, telefoonnummer/e-mailadres, BSN, indicatie
Uitgifte hulpmiddelen zwerfafval aan vrijwilligers Purmerend, Beemster Overeenkomst Inwoners in de gelegenheid stellen hulpmiddelen te bestellen voor het vrijwillig rapen van zwerfafval en het beheren van de administratie hieromtrent. vrijwilliger NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum
Verkoop tickets & marketing Purmerend Overeenkomst Kaartverkoop en marketing (mailinglist) bezoekers NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum
Stembureauleden zoeken en benoemen en uitkeren vergoeding Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Alle stembureaus voorzien van voldoende stembureauleden en hen de vergoeding uitkeren stembureauleden NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN
Urgentieverklaring Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting informatie t.b.v. aanvraag urgentieverklaring aanvrager, eventuele partner en andere gezinsleden van de aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht
Wmo maatwerkvoorziening Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie t.b.v. aanvragen, herindicatie, verlengen en beeëndigen van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015 aanvrager, eventuele partner, eventuele kinderen, eventuele andere huisgenoten, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN
Starterslening Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie t.b.v. aanvraag starterslening aanvrager, eventuele partner NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, inkomensgegevens
Jeugdwet individuele voorziening Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting informatie t.b.v. aanvragen/ herindicatie/ verlengen/ beeëndigen voor een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet aanvrager jeugdhulp, ouders/verzorgers namens aanvrager jeugdhulp, professionele organisatie namens aanvrager jeugdhulp, gemachtigde namens aanvrager jeugdhulp NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, Administratienummer
Toezicht en handhaving op Kansspelen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Naleving van de Wet op de Kansspelen overtreder, klager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, BSN
Vergunning Horeca Exploitatie Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van een horecavergunning aanvrager/rechtspersoon, gemachtigde, leidinggevende NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, BSN
Vergunningen Drank en Horecawet Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van een horecavergunning aanvrager, gemachtigde, leidinggevende NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, BSN
Vergunningen Kansspelen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van een vergunning met betrekking tot kansspelen aanvrager, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, BSN
Vergunning Parkeren Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van een parkeervergunning aanvrager, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, Kenteken, leasecontract, ID-kopie
BHV Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Het aannemen en opleiden van BHV'ers, het bijhouden van de BHV administratie, inclusief eventuele calamiteiten BHV'ers NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats
Leges Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Opleggen divers soorten aanslagen Leges belastingplichtige NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats
Boeterapport Drank- en Horecawet Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Informatie ten bate van handhaven Drank- en Horecawet eigenaar/beheerder van de horecazaak, bezoekers/getuigen NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, BSN, strafbare feit
Het voltrekken van een huwelijk of partnerschap Beemster Wettelijke verplichting Het sluiten van een huwelijk of partnerschap (een juridisch rechtsgeldige relatie tot stand brengen bruidspaar of partners, getuigen, Kinderen NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Burgerlijke staat, naam
Open sollicitaties Purmerend, Beemster Toestemming Het verwerken van open sollicitaties aan de teammanager sollicitant NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Arbeidsverleden, opleiding en alle andere informatie door de sollicitant beschikbaar gesteld
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Purmerend, Beemster Toestemming, Wettelijke verplichting Beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek aanvrager, meerderjatrige huisgenoten, minderjarige huisgenoten NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, inkomsten
Kindercentrum of gastouderbureau of gastouderopvang registraties Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Afgeven beschikking ten behoeve van toestemming exploitatie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang houders lindercentrum, gastouderbureau of gasthouder NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, VOG
Jubilea 50+ bruidsparen en felicitaties 100+ jarigen Purmerend Gerechtvaardigd belang, Toestemming Het feliciteren van 50+ jubilea bruidsparen en 100-jarigen en ouder. Het verzorgen van taart, bloemen, en/of bezoek door de burgemeester Bruidspaar, jarige, familieleden, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat, levensloop/carriere
Omgevingsvergunning Wabo Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Overeenkomst Verlenen, weigeren, intrekken en handhaven van de omgevingsvergunning Wabo aanvrager, gemachtigde, klager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, functie, KvK nummer, vestigingsnummer
Uitvoeren (aanvraag) leerlingenvervoer Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Verantwoorde en rechtmatige afhandeling van een aanvraag tot en het beheren van leerlingenvervoer en het uitvoeren van ingediende declaraties aanvrager, leerling, contactpersoon school of instelling NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Handtekening, Bankrekeningnummer, inkomensgegevens, BSN, onderwijsnummer
Inschrijvingen koopwoningen en kavels Beemster Beemster Toestemming het toewijzen van koopwoningen of kavels (voor de reeds lopende plannen, geen nieuwe inschrijvingen) ingeschrevene voor koopwoning, partner, kandidaat die niet staat ingeschreven NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Handtekening, BSN, Bankrekeningnummer, registratienummer
Stage onbetaald en onbetaalde werkervaringsplaatsen Beemster Overeenkomst Leerlingen, studenten of andere doelgroepen de mogelijkheid geven werkervaring op te doen / werkstukken, onderzoeken, afstudeerscripties te doen of maken herintreder, scholier/student NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Administratienummer, BSN, salarisgegevens, functie, kopie paspoort, Opleiding gegevens
Stage onbetaald en onbetaalde werkervaringsplaatsen Purmerend Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting Leerlingen, studenten of andere doelgroepen de mogelijkheid geven werkervaring op te doen / werkstukken, onderzoeken, afstudeerscripties te doen of maken scholier/student, herintreder NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Administratienummer, BSN, salarisgegevens, kopie paspoort, Opleiding gegevens
Onroerende zaken Purmerend, Beemster Overeenkomst, Toestemming Informatie t.b.v. het verwerven, verkopen, verhuren, ruilen, ingebruikgeven van onroerende zaken of vestigen zakelijk recht aankoper, verkoper, huurder, ruiler, ingebruiknemer, notaris NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN
Grond verpachtingen Purmerend, Beemster Overeenkomst afsluiting en afwikkeling van de pachtovereenkomst pachter NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN, KvK nummer
Verklaring Omtrent Gedrag Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Verstrekking VOG aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, BSN
Terugvordering / verhaal Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het terugvorderen en innen van ten onrechte verstrekte Participatie Wet/ IOAW/ IOAZ gelden. Het uitvoeren van een verhaalsonderzoek m.b.t. Participatiewet/IOAW/IOAZ Debiteur, eventuele partner, onderhoudsplichtige NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, financiele gegevens, arbeidsgegevens, echtscheiding en alimentatie gegevens
Uitvoering Participatiewet Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting verstrekking algemene en bijzondere bijstand, meerdoenregelingen, onderzoek naar rechtmatigheid en beeëndigingen aanvrager, eventuele partner, eventuele kinderen NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, inkomensgegevens
Gehandicaptenparkeerkaart Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie t.b.v. aanvragen voor het afgeven en verlengen van een gehandicapten parkeerkaart aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, rijbewijs
Gehandicaptenparkeerplaats Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie t.b.v. aanvragen/ wijzigen (kenteken) en beeëndigen van een gehandicapten parkeerplaats aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, rijbewijs, kentekenbewijs auto
Duurzaamheidslening Purmerend, Beemster Overeenkomst informatie t.b.v. aanvraag duurzaamheidslening aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Reisdocumenten Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Behandelen van een aanvraag van reisdocumenten aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Rijbewijzen Purmerend, Beemster Toestemming, Wettelijke verplichting Behandelen van een aanvraag voor een rijbewijs, behandelen van een omwisseling van een buitenlands rijbewijs aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Verzoek om Toewijzing Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting afgeven indicatie maatwerkvoorziening ihkv Jeugdwet Jeugdige, ouders/verzorgers, gezaghebbende NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Verwerken Jeugdwetadvies Purmerend, Beemster Toestemming, Wettelijke verplichting afgeven indicatie maatwerkvoorziening ihkv Jeugdwet Jeugdige, ouders/verzorgers, gezaghebbende NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Bankrekeningnummer
Stage betaald en vakantiekrachten Purmerend Een stagiair/vakantiekracht op de juiste plek in de organisatie plaatsen met de correcte toepassing van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden van de nieuwe medewerker in een besluit/contract vastleggen scholier/student NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, functie, salarisgegevens, Bankrekeningnummer, BSN, kopie paspoort
Opvang Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie leveren t.b.v. opvang (als bedoelt in Wmo 2015), specifiek het verstrekken van opvang Client, partner, Kinderen, familieleden, contactpersonen politie, contactpersonen onderwijs, instanties die betrokken zijn bij cliënt NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, financiele gegevens
Schuldhulpverlening Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Het stabiliseren van de financiële situatie, realiseren of voorkomen van een schuldhulpverlenings traject aanvrager, eventuele partner, eventuele kinderen, schuldeisers, bewindvoerders, hulpverlenende instanties NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, financiele gegevens, ID-kopie, Beschikking onder bewindstelling, uittreksel BKR, boekhouding eigen zaak, kopie voertuig papieren, bewijs van eigendom woning, Hypotheekakte, overeenkomst schuldeiser, echtscheidingsbeschikking/ ouderschapsplan, meterstanden, kenmerken werkgevers en uitkerende instanties, hulpverleners/ artsen/ vrijwilligers, kostgeldovereenkomst
Onderzoek sociale recherche/handhaving Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag onderzoek fraude Participatiewet/ BRP/ Huisvestingswet/ Woningwet/ IOAZ/ IOAW Mogelijke fraudeur NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, gegevens m.b.t. fraude onderzoek
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Muteren, beëindigen indicatiebesluit en overdracht indicatie bij wijziging woonplaats (vanuit Purmerend/Beemster en naar Purmerend/Beemster) Jeugdige, gezaghebbende NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, kostgeldovereenkomst
Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Uitvoering geven aan RMC-taken: het registreren, begeleiden, monitoren van voortijdige schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities, met als doel deze jongeren terug te leiden naar school, werk of een passend alternatief traject.. voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare positie in de leeftijd 12 tot 23 jaar. NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, Administratienummer, inkomensgegevens, onderwijsgegevens, Gedragsgegevens
Vroegsignalering Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Voorkomen van problematische schuldensituaties betrokkene, eventuele partner, eventuele kinderen NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, financiele gegevens
Privaatrechtelijke overeenkomsten Vastgoed, locatie- en gebiedsontwikkeling Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten natuurlijk persoon, rechtspersoon, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, KvK nummer, vestigingsnummer
Toezicht en handhaving Drank en Horeca Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting Naleving DHW voor zowel ondernemers als inwoners mogelijke overtreder, eigenaar/beheerder van de horecazaak, klager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, BSN, ID-kopie
Toezicht en Handhaving RVV Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het toezichthouden op en handhaven van de ontheffingen op de RVV overtreder, klager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, Kenteken
Toezicht en handhaving Opiumwet Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag, Toestemming Toezicht houden op en handhaven van het gedoogbeleid (gedoogbrief) coffeeshophouder, gemachtigde, mogelijke overtreder, klager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, ID-kopie
Ontheffingen RVV Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het beoordelen en beheren van een ontheffing op de RVV aanvrager, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, verklaring huisarts, KvK nummer
Monumentenaanwijzingen Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Contact onderhouden, informeren over voortganguitkomst proces. degene die verzoekt tot het tot monument laten verklaren van een object, eigenaar NAW, telefoonnummer/e-mailadres, gegevens object
Grond ingebruikgevingen Purmerend, Beemster Overeenkomst Zorgen dat restgroen uitgegeven kan worden Huurder of gebruiker van stuk grond NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht
Mediationprocedure Purmerend, Beemster Overeenkomst, Toestemming bemiddeling burgers NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht
Sollicitatiegesprekken door de sollicitatiecommissie Purmerend, Beemster Gerechtvaardigd belang Selectie van kandidaten voor het vervullen van een sollicitatie sollicitant NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Arbeidsverleden, Opleiding gegevens
Werving en Selectie Beemster Gerechtvaardigd belang Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers sollicitant NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Arbeidsverleden, Opleiding gegevens
Werving en Selectie Purmerend Gerechtvaardigd belang Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers sollicitant NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Arbeidsverleden, Opleiding gegevens
Betalingsregelingen voor belastingen via automatische incasso Purmerend, Beemster Toestemming Het innen van gemeentelijke belastingen via automatische incasso belastingplichtige NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Bankrekeningnummer
Het aangaan van contracten met aannemers Purmerend, Beemster Overeenkomst het aangaan van contracten met aannemers t.b.v. het realiseren van projecten voor team Realisatie contactpersoon aannemers, bewoners NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Handtekening
Wijkbudgetten Purmerend Algemeen belang / openbaar gezag Het beoordelen, toekennen, afwijzen van een aanvraag voor een wijkbudget en het beoordelen van de verantwoording. aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, stukken tbv de verantwoording
Beroepsprocedures Belastingen Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting Afhandeling binnengekomen beroepsschriften gemeentelijke belastingen belastingplichtige die een beroepsschrift heeft ingediend, gemachtigde NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Handtekening
Handtekeningenlijsten Purmerend Gerechtvaardigd belang, Toestemming Achtergrondinformatie van bewoners voor een initiatief in een straat, buurt of wijk inwoners NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Handtekening
Ontheffingen Winkeltijden Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van ontheffingen mbt winkeltijden aanvrager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, KvK nummer, vestigingsnummer
Toezicht en handhaving op Winkeltijden Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Naleving van de Wet op de Winkeltijden overtreder, klager NAW, telefoonnummer/e-mailadres, KvK nummer, vestigingsnummer
Mantelzorgcompliment Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie t.b.v. aanvraag mantelzorgcompliment aanvrager, mantelzorger NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, geboortedatum
Uitvoering IOAW / IOAZ Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting verstrekking IOAW/ IOAZ uitkering, onderzoek naar rechtmatigheid en beeëndigingen aanvrager, eventuele ex-partner, kostendelers, overige inwoners NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, inkomensgegevens, woonlasten, arbeidsgegevens, Opleiding gegevens, echtscheiding en alimentatie- en onderhoudsgegevens
Mantelzorgondersteuning Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag informatie t.b.v. aanvraag mantelzorgondersteuning aanvrager, persoon die mantelzorg ontvangt NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, geboortedatum
Wmo ondersteuningsvraag melding Wmo Purmerend, Beemster Wettelijke verplichting informatie t.b.v. een melding met een hulpvraag in het kader van de Wmo. hulpvrager, partner/familielid, betrokken professional NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, geboortedatum
Aanbesteding: aanvullend vervoer Purmerend Overeenkomst, Wettelijke verplichting Aanbesteding (nieuwe) vervoerder aanvullend openbaar vervoer (AOV). Welke routes gereden moeten worden en welke middelen moeten worden meegenomen (van postcode naar postcode AOV-reizigers postcode (6-ppc)
Scholen huisvestingsprogramma Purmerend, Beemster Algemeen belang / openbaar gezag Afgeven beschikking voor bekostiging huisvesting voorzitter college van schoolbestuur als tekeningsbevoegde uittreksel KvK (naam)