Purmerend werkt tekort van ruim vier miljoen weg

Publicatiedatum: 
11 apr 2019
Afgelopen november is de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Door recente ontwikkelingen verslechterde het financiële perspectief voor gemeente Purmerend. Vanaf 2019 komt Purmerend structureel miljoenen tekort. Het college biedt de gemeenteraad nu een bijgestelde begroting 2019 aan, waarbij het tekort van ruim vier en een half miljoen bijna is weggewerkt.

De bijgestelde begroting 2019 is een bijlage bij de Kaderbrief. In de Kaderbrief staan de denkrichtingen genoemd, waarmee de gemeenteraad richting kan geven aan het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Externe ontwikkelingen

Purmerend krijgt met name een fors bedrag minder uitgekeerd van het Rijk uit het gemeentefonds. Ook de kosten voor de uitvoering van de Wmo gaan aanzienlijk omhoog door een tariefstijging voor hulp bij het huishouden en een toename van het aantal inwoners dat daar gebruik van maakt. Nu is ook duidelijk geworden dat de gemeente rekening moet houden met een stijging van de werkgeverlasten, cao en pensioen. Ook de vastgestelde kadernota van de GGD heeft een hogere loon- en prijsontwikkeling dan in de begroting is geraamd. In totaal ontstaat er zo een meerjarig tekort van meer dan vijf miljoen euro.

Bijgestelde begroting 2019

Het college heeft de begroting 2019 onder de loep genomen en kritisch gekeken naar alle posten waar zogenaamd nog ‘lucht in zat’ en waar we van kunnen zeggen dat het voor de inwoners van de stad geen (grote) gevolgen heeft. In de eerste bijstelling van de begroting 2019 is het tekort in 2019 teruggebracht naar € 264.000. In die bijstelling zijn ook meerjarige effecten opgenomen.

Schoon begroten

De nieuwe perspectieven betekenen dat we hard aan de slag zijn gegaan om ons huishoudboekje voor de komende jaren op orde te krijgen. Eén van de oplossingsrichtingen is het zogenaamde ‘schoon begroten’. De essentie is dat als iedereen een marge houdt op het eigen deel van het werk, er opgeteld veel meer marge is dan het totale ‘product’ nodig heeft. De andere systematiek van begroten vraagt om een andere samenwerking met de raad. Dit betekent dat het college de raad vaker en eenvoudiger meeneemt in dit proces om met een andere manier met de begroting om te gaan.

Denkrichtingen

Andere denkrichtingen, waarover de politiek zich gaat buigen de komende tijd om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, zijn bijvoorbeeld het anders financieren van de 30-30-40 regel rondom bouwen, het eenmalig niet indexeren van subsidies. Ook kan er gedacht worden aan het bijstellen van de onroerendezaakbelasting.

Wat vragen wij aan de raad?

De raad wordt voorgesteld om het college de opdracht te geven om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ook stelt het college voor de genoemde denkrichtingen nader uit te werken. Daarnaast vraagt het college de raad de bijgestelde begroting 2019 vast te stellen.

Besluitvormingsproces van de raad

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de Kaderbrief 2019 aan met als bijlagen de bijgestelde begroting 2019 en de technische uitgangspunten voor de begroting 2020. In de commissievergadering van 9 mei wordt de Kaderbrief besproken. Op woensdag 5 juni zijn de Algemene Beschouwingen en op 6 juni worden deze financiële stukken ter besluitvorming in de gemeenteraad besproken. Deze raadsvergadering begint in de middag om 13.00 uur.

De Kaderbrief en bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar via de website van de gemeenteraad.