Parkeervergunning bewoners Wagenweggebied (gebied 3)

Per 1 september 2019 is het Wagenweggebied aangemerkt als parkeerreguleringsgebied. Bewoners die in dit gebied wonen kunnen in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

Let op! 

Bewoners die in aanmerking komen voor 2 parkeervergunningen moeten per voertuig een aanvraag indienen.

Aanvragen via DigiD

Afspraak maken voor meer info

Wat u moet weten

Met een bewonersvergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden. Het aantal bewonersvergunningen per woonadres kan verschillen. Bewoners die per 1 september 2019 al in dit gebied wonen vallen onder de coulanceregeling. Voor nieuwe bewoners geldt dat per woonadres maximaal één bewonersvergunning wordt verleend.

Voorwaarden

  • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied 3 (Wagenweggebied, zie kaart)
  • u bezit een auto
  • voor bewoners die na 1-9-2019 in het gebied zijn gaan wonen: u heeft geen eigen parkeervoorziening

Bewoners die voor 1-9-2019 al in het gebied wonen vallen onder de coulanceregeling.

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

  • parkeerplaats op eigen terrein
  • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
  • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld

Kosten

  • per kwartaal € 18,00
  • per jaar € 60,00
  • duplicaat € 18,00
  • kentekenwijziging € 11,00

Gebieden