Overweerse Polderdijk

De woning op de Overweerse Polderdijk 4 is nu tijdelijk bewoond. Het oude pand wordt op korte termijn gesloopt.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

Het college heeft besloten dat op deze locatie twee woningen worden teruggebouwd.

Onderzoeken

  • Voor deze locatie is twee keer een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het eerste dateert van september 2019. Het tweede rapport is van mei 2021. Uit beide onderzoeken bleek dat op deze locatie geen beschermde diersoorten aanwezig of te verwachten waren. Dit betekent dat de plannen uitgevoerd mogen worden op basis van de Wet natuurbescherming inzake soortbescherming. Hiervoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen werkzaamheden niet in het broedseizoen plaatsvinden en mag het gebied waarin gewerkt wordt niet groter zijn dan 1 hectare.
  • Er is onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden (Natura 2000). Uit dat onderzoek blijkt dat de voorgenomen bouw van twee vrijstaande villawoningen zowel in de realisatiefase (de bouw) als gebruiksfase (bewoning) niet leidt tot een te grote stikstofdepositie. Dit betekent dat er geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Wilt u de rapporten inzien? Stuur dan een mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Vervolg

Binnenkort wordt hiervoor een bestemmingsplanwijziging opgestart.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
woningen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
2