Ontwikkeling Waterlandkwartier (voorheen Stationsgebied)

Purmerend groeit. Richting 2040 willen we minimaal 10.000 woningen toevoegen. Een deel daarvan is gepland in het Waterlandkwartier (voorheen stationsgebied). Daar liggen mooie kansen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen. Door niet alleen woningen te bouwen, maar ook het station beter te benutten, een goed voorzieningenniveau te ontwikkelen en meer en andere ruimte te bieden aan ondernemers, kunnen we het Waterlandkwartier laten uitgroeien tot veel meer dan een nieuwe woon-werkbuurt. De afgelopen jaren hebben we met allerlei inwoners, ondernemers en andere betrokkenen vorm gegeven aan die plannen. Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken.

Ontwerptekening van het Waterlandkwartier

We kunnen het Waterlandkwartier laten uitgroeien tot veel meer dan een nieuwe woon-werkbuurt. Niet alleen door woningen te bouwen, maar ook door het station beter te benutten, een goed voorzieningenniveau te ontwikkelen en meer en andere ruimte te bieden aan ondernemers. De afgelopen jaren hebben we met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de plannen ontworpen.

Terinzagelegging ontwerp-structuurvisie ‘Masterplan Waterlandkwartier Purmerend’

De gemeenteraad van Purmerend heeft op 11 november 2021 besloten om het al eerder vastgestelde Masterplan Waterlandkwartier Purmerend de status van structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening te geven. Om die reden ligt het Masterplan en een plankaart als ontwerp-structuurvisie ‘Masterplan Waterlandkwartier Purmerend’ van 26 november 2021 tot en met 6 januari 2022 ter inzage. De ontwerp-structuurvisie is raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het ontwerp worden opgeroepen via het plannummer: NL.IMRO.0439.SVWATERLANDKWA2021-on01. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om de ontwerp-structuurvisie online in te zien, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center (0299) 452 452. Of stuur een mail aan waterlandkwartier@purmerend.nl

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan tijdens de terinzagelegging via een brief of mondeling een inspraakreactie geven op de ontwerp-structuurvisie. U kunt uw inspraakreactie online indienen, via waterlandkwartier@purmerend.nl. Reacties via de post kunt u richten aan B&W van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center (0299) 452 452.

Samenvatting ontwerp-structuurvisie Masterplan

De belangrijkste punten uit de ontwerp-structuurvisie Masterplan Waterlandkwartier hebben we samengevat in een klikbaar en makkelijk leesbaar pdf-bestand.

Nieuwe naam

Er is eind juni 2021 besloten om het gebied een nieuwe naam te geven. Stationsgebied dekt maar voor een klein deel de lading van de plannen voor het gebied. Daarom hanteren we nu de naam Waterlandkwartier. Het gaat dan om de naam die we gebruiken voor het gebied tussen de Where, het spoor, de Gorslaan en het Beatrixplein. De wijknaam (Gors) verandert niet.

Participatie

In maart 2021 vonden er online gesprekken plaats over het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. Daarnaast is er op 20 april 2021 een informatieavond voor ondernemers geweest. 

Gebiedsvisie

Ontwerptekening van het WaterlandkwartierDe vraag naar woningen is enorm, vooral onder jongeren en ouderen. Om aan die vraag te voldoen en om Purmerend aantrekkelijk en toegankelijk te houden, wordt flink geïnvesteerd in de stad. Veel ruimte om te bouwen is er niet. Daarom is herontwikkeling van de stad essentieel, en dan vooral in en rondom het centrum en het stationsgebied. Deze plekken zijn interessant voor jong en oud om te wonen. Centraal in de stad, dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Deze gebiedsvisie is in januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De komende 2 jaar wordt deze verder uitgewerkt.

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met professionele partijen, maar ook met bewoners en ondernemers uit het gebied. Zo vormt dit document de basis voor verdere uitwerkingen van concrete ontwikkelingen in het gebied. De visie is ook opgesteld in samenspraak met partijen als de provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, VRA, NS en Pro Rail. Met die partijen voeren we straks op basis van deze visie het gesprek.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het projectteam via e-mail waterlandkwartier@purmerend.nl

Gebiedsvisie stationsgebied en Waterlandlandlaan

Meer informatie

Purmerend richting 2040

Verkeersplan 2040

Projectcategorie: 
Bereikbaarheid
Stedelijke voorzieningen
Woningbouw
Met betrekking tot: 
Purmerend groeit en verandert!
Wijk: 
Gors
Aantal woningen: 
>1.000 (vooral appartementen)