Omgevingsvergunning

Wat u moet weten

Een omgevingsvergunning is verplicht voor:

  • bouw en verbouw
  • slopen
  • brandveilig gebruik van gebouwen
  • kappen van een boom
  • verbouwen en/of restaureren van een monument
  • aanbrengen van gevelreclame
  • opslag/plaatsen van roerende goederen op de openbare weg (steigers, containers)
  • aanleggen of veranderen van een weg
  • milieu en bedrijven
  • indirecte lozingen

Flora en faunacheck

De omgevingsvergunning voorziet niet in een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Met de flora en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie beschermde planten of dieren aanwezig zijn. Via het omgevingsloket kunt u de ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen. Meer informatie op www.rvo.nl

Hoe lang duurt het

Afhankelijk van de activiteiten waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt is de reguliere procedure (8 weken) of de uitgebreide procedure (26 weken) van toepassing. Binnen deze termijnen neemt de gemeente een besluit om de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

Kosten

De hoogte van de leges voor de omgevingsvergunning is afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor toestemming wordt verleend.

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening.

Aanvragen

Via de website van het Omgevingsloket kunt u uw aanvraag online indienen. Doe eerst de vergunningencheck om te zien of voor uw geplande activiteiten een vergunning en/of melding nodig is.

Sinds 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online. Overgang naar niveau 2 geeft bedrijven meer zekerheid over het veilig gebruik van Omgevingsloket online.

Vooroverleg

Twijfelt u of het uitvoeren van een activiteit vergunningplichtig is of wilt u een complex project realiseren. Maak dan een afspraak voor vooroverleg met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U hoort dan hoe de procedure in z'n werk gaat, welke gegevens u moet verstrekken om een volledige aanvraag te doen en of er meerdere vergunningen nodig zijn.

Bijlage: