Informatie voor nieuwe aanbieders

Aanmelding voor overeenkomst Wmo Maatwerkvoorzieningen

Van april tot december 2016 is het initiële proces van de openbare bestuurlijke aanbesteding doorlopen om te komen tot overeenkomsten Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij huishouden, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf. In deze maanden is de inhoud van de overeenkomst maatwerkvoorzieningen samen met aanbieders tot stand gekomen.

In de aanbesteding is aangegeven dat 2 keer per jaar geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld om zich aan te melden voor de deelname aan de procesovereenkomst en voor de overeenkomsten(en) Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en/ of kortdurend verblijf.

Hierbij roepen de gemeenten de geïnteresseerden op om zich aan te melden.

Heeft u al een overeenkomst Wmo maatwerkvoorzieningen met de gemeenten Purmerend en Beemster voor de producten hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en/ of kortdurend verblijf die u levert/ wil leveren? Dan is deze oproep niet voor u bedoeld.

De eisen en de voorwaarden waar u en uw producten aan moeten voldoen staan beschreven in onderstaande documenten:

Wijzigingen in de van toepassing zijnde documenten

De volgende zaken die in de aanbestedingsleidraad en de overeenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo staan, zijn niet meer actueel doordat dit de bijschrijving van het initiële proces was. In bijgevoegd document staan de wijzigingen en de reden hiervan beschreven: /sites/default/files/2_website_aanpassingen_documenten_tov_origineel_juli_2019.pdf

Marktinformatie bijeenkomst

Om de geïnteresseerden nader te informeren over het proces van bestuurlijk aanbesteden en de eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, wordt een marktinformatie bijeenkomst gehouden op maandag 15 april 2019 om 13:00 uur.

Deze wordt gehouden op het stadhuis van Purmerend aan de Purmersteenweg 42 in Purmerend.

Tijdens deze bijeenkomst komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: het proces van een bestuurlijk aanbesteding, verschillende overeenkomsten, de eisen die gesteld worden aan de aanbieders, de producten en het administratieve proces tijdens de overeenkomst.

De marktinformatiebijeenkomst heeft als doel om marktpartijen die geïnteresseerd zijn om tussentijds toe te treden tot de procedure de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen, zodat perceptieverschillen weggenomen worden en een basis gelegd kan worden voor nadere samenwerking.

Deelname marktinformatie bijeenkomst

Tot uiterlijk donderdag 11 april 2019 kunt u zich opgeven voor de marktinformatie bijeenkomst onder vermelding van de namen en functies van de personen die aanwezig zullen zijn (maximaal  2 personen per aanbieder). U kunt deze gegevens mailen naar: aanbestedingen@purmerend.nl

Vragen/ inlichtingen over het proces van tussentijdse toetreding

Indien er vragen zijn over de tussentijdse toetreding, dient u deze via aanbestedingen@purmerend.nl te stellen. De vragen dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op dinsdag 30 april 2019 voor 10.00 uur kenbaar gemaakt te zijn.

Beantwoording van deze vragen vindt plaats middels een nota van inlichtingen via e-mail direct aan de aanbieders die vragen gesteld hebben en wordt voor alle aanbieders gepubliceerd op deze webpagina.

Aanmelding voor procedure

De aanmelding voor de tussentijdse toetreding dient u uiterlijk op maandag 13 mei 2019 om 10:00 uur via aanbestedingen@purmerend.nl ingediend te zijn. De aanmelding dient voorzien te zijn van de ingevulde en rechtsgeldige ondertekende stukken, die zijn opgesomd in paragraaf 'In te dienen stukken'.

Beoordelingsprocedure

Nadat de uiterste termijn voor aanmelding is verstreken, vindt door de gemeenten de volgende toets plaats:
1. Eerst worden de aanmeldingen beoordeeld op volledigheid en of de stukken rechtsgeldig ondertekend zijn. Hieronder wordt minimaal verstaan een gescande natte handtekening.
2.Vervolgens vindt de beoordeling van de inschrijvers plaats aan de hand van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van het aanbestedingsleidraad. Tevens dient u te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de bijlagen bij de overeenkomst(en) maatwerkvoorzieningen.
- Op het moment van aanmelden, dient u aan de eisen te voldoen. Op verzoek van de gemeenten dient u de bewijsstukken dan ook binnen 1 werkdag digitaal aan te leveren op aanbestedingen@purmerend.nl 
Let op! Dit verzoek wordt gedaan via het emailadres dat u heeft opgegeven in de Eigen Verklaring en kan tenminste verwacht worden in de periode 13 mei - 10 juni 2019.
Wanneer een aanbieder voldoet, worden de van toepassing zijnde overeenkomst(en) maatwerkvoorzieningen voor ondertekening aangeboden.

Pitches

Na de ingangsdatum van de overeenkomst nodigen wij u uit voor het geven van een pitch. Tijdens deze pitch krijgt u de gelegenheid om uw organisatie, aanbod en specialisatie toe te lichten aan medewerkers van de gemeenten. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.

Planning en data

De volgende data zijn op dit proces, het proces van tussentijds toetreden, van toepassing:

Nr. Processtappen Datum
1. Aankondiging van de aanbesteding op TenderNed en publicatie van de aanbestedingsleidraad op de webpagina dinsdag 26 maart 2019
2. Marktinformatie bijeenkomst Maandag 15 april 2019 om 13:00 uur
3. Indienen vragen voor aanbieders tot uiterlijk Dinsdag 30 april 2019, 10:00 uur
4. Door de gemeenten per mail versturen en publiceren van de antwoorden op de vragen op TenderNed en op de webpagina van de gemeente (nota van inlichtingen) donderdag 2 mei 2019
5. Sluiting aanmeldingstermijn voor de aanbieder Maandag 13 mei 2019, 10:00 uur
6. Beoordelen aanmeldingen door de gemeente 13 mei - 17 juni 2019
7. Ingangsdatum overeenkomst maatwerkvoorzieningen 1 juli 2019
  Pitches Uitnodiging volgt

In te dienen stukken

U wordt verzocht aan de hand van deze controlelijst de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende stukken bij de aanmelding toe te voegen.
Overzicht selectiebescheiden