Lozen van afvalwater - ontheffing

Wat u moet weten

Meldingsplichtig zijn de volgende activiteiten:

1. Bodemsanering en proefbronnering: Het lozen van grondwater op of in de bodem, in een schoonwaterstelsel en bij proefbronnering in het vuilwaterriool.

2. Ontwatering: Het langer dan 48 uur lozen van grondwater in een schoonwaterstelsel en het vuilwaterriool.

3. Hemelwater: Het lozen van afvloeiend hemelwater in een schoonwaterstelsel. Wanneer het hemelwater afkomstig is van buiten de bebouwde kom gelegen rijks- en provinciale wegen en de daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken.

4. Huishoudelijk afvalwater: Voor (nieuwe) lozingen van huishoudelijk afvalwater neemt u contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

5. Werkzaamheden aan vaste objecten (gevelreiniging, verwijderen graffiti): Het lozen van afvalwater, als gevolg van reinigings-, conserverings- of onderhoudswerkzaamheden, op of in de bodem en in het vuilwaterriool.

6. Wassen van motorvoertuigen: Het lozen van afvalwater, als gevolg van deze activiteit, op een bodembeschermende voorziening. Buiten de inrichtingen zijn deze plaatsen in Purmerend niet aanwezig.

7. Opslaan en overslaan van goederen: Het lozen van afvalwater, als gevolg van deze activiteit, in een schoonwaterstelsel en het vuilwaterriool.

8. Calamiteitenoefening: Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een dergelijke oefening.

Verplicht is een verzoek tot maatwerkvoorschriften bij de volgende activiteiten:

1. Het lozen vanuit een bodemsanering in een vuilwaterriool

2. Het lozen vanuit een proefbronnering en bodemsanering:

 • in een schoonwaterstelsel waarbij het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster meer dan 0,2 microgram per liter bedraagt.
 • in een schoonwaterstelsel waarbij het gehalte aan PAK's in enig steekmonster meer dan 1 microgram.
 • in een schoonwaterstelsel waarbij in enig steekmonster de emissiewaarden van bijlage I, tabel 1 worden overschreden (zie Bijlage I Besluit lozen buiten inrichtingen).
 • op of in de bodem, waarbij het gehalte aan stoffen in enig steekmonster meer bedraagt dan de streefwaarden in bijlage I, tabel 2 (zie Bijlage I Besluit lozen buiten inrichtingen).

3. Het lozen van grondwater bij ontwatering:

 • in een schoonwaterstelsel, waarbij het gehalte onopgeloste bestanddelen meer dan 50 milligram per liter bedraagt.
 • in een schoonwaterstelsel, waarbij het ijzergehalte in enig steekmonster meer dan 5 milligram bedraagt.
 • in een vuilwaterriool, waarbij het lozen langer dan acht weken zal duren.
 • in een vuilwaterriool, waarbij de geloosde hoeveelheid meer dan vijf kubieke meter per uur bedraagt.

4. Het lozen bij werkzaamheden aan vaste objecten (gevelreiniging en graffitiverwijdering) op of in de bodem en op het vuilwaterriool.

Kosten

Voor de melding betaalt u geen leges.

De legeskosten voor het verzoek tot maatwerkvoorschriften voor de ontheffing artikel 42 Algemene plaatselijke verordening zijn € 47,00.

Aanvragen

Gebruik hieronder de formulieren

 • Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften
 • Formulier Gevelreiniging

Let op! U moet de melding minstens vier weken voor aanvang van de lozing indienen.

In twee situaties moet u de melding ten minste vijf werkdagen voor aanvang melden:

 • het lozen van grondwater bij bodemsanering mag pas vijf werkdagen na de BUS-melding starten (Besluit uniforme saneringen).
 • het lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 uur en ten hoogste acht weken duurt.

Via www.omgevingsloket.nl kunt u de watervergunning aanvragen of de melding doen.