Inzageverzoeken AVG

Naam verwerking: 
Inzageverzoeken AVG
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Ambtenaar van de burgerlijke stand, Burgemeester, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Heffingsambtenaar, Leerplichtambtenaar, Toezichthouder WMO
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Verzamelen van alle persoonsgegevens/informatie die nodig is om een verzoek om inzage ex artikel 35 Wbp/15 AVG te kunnen beantwoorden
Betrokkenen: 
Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster, medewerkers die (per team) persoonsgegevens uit registraties aanleveren, derden als bedoeld in art 15, lid 4 AVG
Persoonsgegevens: 
alle persoonsgegevens die op het moment van het inzageverzoek bij teams aanwezig zijn, contactgegevens
Herkomst: 
betreffende teams
Ontvangers: 
Verzoeker, derden als bedoeld in art 15, lid 4
Bewaartermijn: 
2 jaar na laatste communicatie over verzoek met verzoeker of derde, NAW-gegevens verzoeker/derde worden 5 jaar bewaard
Verwerker: 
nee