Informatie voor nieuwe aanbieders

Aanmelding voor overeenkomst Wmo Maatwerkvoorzieningen

Van april tot december 2016 is het initiële proces van de openbare bestuurlijke aanbesteding doorlopen om te komen tot overeenkomsten Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij huishouden, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf. In deze maanden is de inhoud van de overeenkomst maatwerkvoorzieningen samen met aanbieders tot stand gekomen.

In de aanbesteding is aangegeven dat 2 keer per jaar geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld om zich aan te melden voor de deelname aan de procesovereenkomst en voor de overeenkomsten(en) Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en/ of kortdurend verblijf.

De eisen en de voorwaarden waar u en uw producten aan moeten voldoen staan beschreven in onderstaande documenten:

Heeft u al een overeenkomst Wmo maatwerkvoorzieningen met de gemeenten Purmerend en Beemster voor de producten hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en/ of kortdurend verblijf, die u levert/ wil leveren? Dan is deze oproep niet voor u bedoeld.

Het toetreden tot de onderhavige procedure is voor maximaal 6 maanden. De gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen om te komen tot nieuwe overeenkomsten hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf per 1 januari 2021.

Wijzigingen in de van toepassing zijnde documenten

De volgende zaken die in de aanbestedingsleidraad en de overeenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo staan, zijn niet meer actueel doordat dit de bijschrijving van het initiële proces was. In bijgevoegd document staan de wijzigingen en de reden hiervan beschreven: link

Marktinformatie bijeenkomst

Om de geïnteresseerden nader te informeren over het proces van bestuurlijk aanbesteden en de eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, wordt er een telefonische vergadering gehouden op donderdag 16 april 2020 om 13:00.

Tijdens deze bijeenkomst komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: het proces van een bestuurlijk aanbesteding, verschillende overeenkomsten, de eisen die gesteld worden aan de aanbieders, de producten en het administratieve proces tijdens de overeenkomst.

De marktinformatiebijeenkomst heeft als doel om marktpartijen die geïnteresseerd zijn om tussentijds toe te treden tot de procedure de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen, zodat perceptieverschillen weggenomen worden en een basis gelegd kan worden voor nadere samenwerking.

Deelname marktinformatie bijeenkomst

Tot uiterlijk dinsdag 14 april 2020 kunt u zich opgeven voor deze telefonische vergadering onder vermelding van de naam, functie en het e-mailadres van de personen die aanwezig zullen zijn (maximaal  2 personen per aanbieder). U kunt deze gegevens mailen naar: aanbestedingen@purmerend.nl.

Vragen/ inlichtingen over het proces van tussentijdse toetreding

Indien er vragen zijn over de tussentijdse toetreding, dient u deze via aanbestedingen@purmerend.nl te stellen. De vragen dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op maandag 11 mei 2020 voor 10.00 uur kenbaar gemaakt te zijn.

Beantwoording van deze vragen vindt plaats middels een nota van inlichtingen via e-mail direct aan de aanbieders die vragen gesteld hebben en wordt voor alle aanbieders gepubliceerd op www.purmerend.nl/nieuweaanbieders   

Aanmelden

De aanmelding voor de tussentijdse toetreding dient uiterlijk op maandag 25 mei 2020 om 10:00 uur via aanbestedingen@purmerend.nl ingediend te zijn. De aanmelding dient voorzien te zijn van de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende stukken, die zijn opgesomd onderaan dit document in paragraaf 8 ‘In te dienen stukken’.

Beoordelingsprocedure

Nadat de uiterste termijn voor aanmelding is verstreken, vindt door de gemeenten de volgende toets plaats:
Eerst worden de aanmeldingen beoordeeld op volledigheid en of de stukken rechtsgeldig ondertekend zijn. Hieronder wordt minimaal verstaan een gescande natte handtekening.
Vervolgens vindt de beoordeling van de inschrijvers plaats aan de hand van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van het aanbestedingsleidraad.
Tevens dient u te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de bijlagen bij de overeenkomst(en) maatwerkvoorzieningen.

  • Op het moment van aanmelden, dient u aan de eisen te voldoen. Op verzoek van de gemeenten dient u de bewijsstukken dan ook binnen 1 werkdag digitaal aan te leveren op

Let op! Dit verzoek wordt gedaan via het emailadres dat u heeft opgegeven in de Eigen Verklaring en kan tenminste verwacht worden in de periode 25 mei – vrijdag 5 juni 2020.  

Wanneer een aanbieder voldoet, worden de van toepassing zijnde overeenkomst(en) maatwerkvoorzieningen voor ondertekening aangeboden.

Pitches

Na de ingangsdatum van de overeenkomst nodigen wij u uit voor het geven van een pitch. Tijdens deze pitch krijgt u de gelegenheid om uw organisatie, aanbod en specialisatie toe te lichten aan medewerkers van de gemeenten. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.

Planning & data

De volgende data zijn op dit proces, het proces van tussentijds toetreden, van toepassing:

Nr. Processtappen Datum
1. Aankondiging van de tussentijdse toetreding op TenderNed en publicatie van de aanbestedingsleidraad op de webpagina 26 maart 2020
2. Uiterlijke aanmelding marktinformatie telefonische vergadering Dinsdag 14 april 2020
3. Marktinformatie telefonische vergadering

Donderdag 16 april, 13:00 uur

4. Indienen vragen door aanbieders tot Maandag 11 mei 2020, 10:00 uur
5. Door de gemeenten per email versturen en publiceren van de antwoorden op de vragen op TenderNed en op de webpagina van de gemeente (nota van inlichtingen) Donderdag 14 mei 2020
6. Sluiting aanmeldingstermijn voor de aanbieder Maandag 25 mei 2020 om 10:00 uur
7. Beoordelen aanmeldingen door de gemeenten 25 mei – 28 juni 2020
8.

Ingangsdatum overeenkomst maatwerkvoorziening

Woensdag 1 juli 2020
9. Pitches Nader te bepalen

 

In te dienen stukken

U wordt verzocht aan de hand van deze controlelijst de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende stukken bij de aanmelding toe te voegen.
Overzicht selectiebescheiden