Contact met burgemeester en wethouders

Als u de burgemeester persoonlijk wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de burgemeester.

Als u een wethouder wilt spreken kunt u het Klantcontactcentrum (KCC) bellen - (0299) 452 452 - en vragen naar het secretariaat van de wethouder.

Het college van burgemeester en wethouders (B & W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college heeft ook eigen bevoegdheden om besluiten te nemen, zoals bijvoorbeeld het verlenen van gemeentelijke vergunningen.

De wethouders en de burgemeester zijn allen verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen, ook wel 'portefeuilles' genoemd. Zij hebben een volledige baan aan het dagelijks besturen van de gemeente Purmerend. Zij zijn verantwoording schuldig aan de raad voor alles wat zij in de uitoefening van hun functie doen en nalaten, tenzij dat in de gemeenteraad anders is bepaald. De gemeentesecretaris is adviseur van B & W.

De burgemeester

De burgemeester (Don Bijl) is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. In dit college stemt hij mee over de voorstellen. Bij het staken van de stemmen telt de stem van de burgemeester dubbel. Een belangrijke taak van de burgemeester is het bewaren van eenheid binnen het college. Bij problemen bemiddelt hij.

De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft in de gemeenteraad geen stemrecht. Wel kan de burgemeester de gemeenteraad adviseren. De burgemeester houdt toezicht op de besluiten van de gemeenteraad (en ook die van het college) en ondertekent daarom ook altijd de besluiten. Volgens de wet draagt de burgemeester een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad geen besluiten neemt die in strijd zijn met de wet. Neemt de gemeenteraad toch een dergelijk besluit dan kan de burgemeester dit besluit voor vernietiging voordragen bij de kroon.

Bij formele aangelegenheden vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente. De burgemeester wordt benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.

In hierarchie staat de burgemeester niet boven de wethouders. Hij heeft eigen wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid, oefent een deel van het gezag over de politie uit en beheert een aantal portefeuilles als lid van het college.

De wethouders

Wethouders kunnen zowel van binnen als van buiten de gemeenteraad aangetrokken worden en hoeven geen lid te zijn van een politieke partij. Functioneert een wethouder volgens de raad niet naar behoren, kan de raad hem of haar ontslaan. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Hierdoor wordt de uitvoering van het beleid door wethouders en de controle hierop door raadsleden strict van elkaar gescheiden.