Coalitieakkoord 2018-2022

Vijf Purmerendse politieke partijen, Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend en PvdA hebben op basis van hun verkiezingsprogramma’s over allerlei onderwerpen die Purmerend raken, een akkoord gesloten. In dit akkoord leest u hoe wij Purmerend en de Purmerenders de komende vier jaren van dienst willen zijn. Wij staan daarbij niet alleen voor onze eigen kiezers, maar voor alle inwoners van Purmerend.

Klik op het plaatje voor de opgemaakte versie van dit Coalitieakkoord.pdf (2.918kB).

Plaatje voorkant opgemaakt pdf document Coalitieakkoord

Purmerend, marktstad, de stad waarin we wonen, werken, leven en samen optrekken. Een Purmerendse identiteit die zijn oorsprong kent in het verleden van de stad, maar die we iedere dag met elkaar opnieuw vormgeven. Een stad die drijft op de inzet van de vele vrijwilligers, mantelzorgers die in de stad of daarbuiten met liefde zorgen voor hun naasten, ondernemers en alle anderen.

Als partijen staan we midden in de samenleving. De komende jaren zien we verschillende uitdagingen op ons afkomen. We staan voor een grote bouwopgave, de energietransitie, het verbeteren van het onderhoud in het groen en de gehele openbare ruimte, een veilig Purmerend en het organiseren van passende zorg voor mensen die dit nodig hebben, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De onderwerpen die we in het akkoord noemen hebben voor ons gewicht gekregen vanuit de stad. We zetten daar flink op in. Het succes schuilt erin dat we voortdurend openstaan voor de signalen en de noden van de stad. Dat we onszelf beschikbaar maken voor de Purmerenders en ons door hen laten beïnvloeden. Zo zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven van wat er speelt en steeds de meest optimale richting kiezen.

Als bestuur tonen wij ons verantwoordelijk voor een stijl die zich richt op de betekenisvolle gebeurtenissen in het leven in Purmerend. Waarbij je wordt gezien als mens in de omgeving waarin je staat en waarbij maatwerk ook echt maatwerk is.

Wij bedanken u voor alle gesprekken die we in aanloop naar de verkiezingen (en daarvoor) met u hebben gevoerd, de ervaringen die u ons gunde en de lessen die we van u leerden. Vandaar dat wij dit coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan de stad’ noemen. U heeft namelijk als inwoner, ondernemer of collega bewust of misschien onbewust een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit akkoord.

Met veel zin en vertrouwen om aan de slag te gaan,
Namens onze fracties,

Bert Meulenberg, Stadspartij  
Patrick Blokzijl, D66
Pascal Verkroost, CDA
Peter Willig, Ouderenpartij AOV Purmerend
Natalie Saaf-Pasteuning, PvdA
             

De stad Purmerend

Purmerend is met haar tachtigduizend inwoners een middelgrote stad. We weten dat daar ook problemen bij horen. Het is altijd lastig het iedereen naar de zin te maken. De woningnood is groot. Daarom willen we graag zo veel mogelijk woningen bouwen. Tegelijkertijd weten we dat de ruimte in de stad beperkt is en dat onze inwoners – terecht – veel belang hechten aan de leefbaarheid van de stad en het groen dat daarbij hoort. We moeten creatief omgaan met de beschikbare ruimte. We onderkennen dat de komende jaren moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, waarmee we nooit iedereen tevreden kunnen stellen. We dúrven die keuzes te maken en wegen daarbij álle belangen af zoals bijvoorbeeld woningnood, openbare ruimte, mobiliteit, leefbaarheid van buurten en duurzaamheid.

Woningen

Het is een belangrijk thema in Purmerend: de woningnood. Zoals bekend duurt het voor veel mensen meer dan tien jaar voordat zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Purmerend en zijn er bijvoorbeeld oudere mensen die een eigen woning hebben maar op zoek zijn naar een vrijesectorhuurwoning.

Het gevolg is dat jongeren soms tot na hun dertigste bij hun ouders wonen. Als zich binnen een huishouden spanningen voordoen, is het soms wenselijk maar lang niet altijd mogelijk dat een van de partners naar een andere woning vertrekt. Gescheiden personen leven soms nog lange tijd samen. Ook zijn er ouderen die graag een passende woning willen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn wat ons betreft onacceptabel. Die wachtlijsten willen we aanpakken. Tegelijkertijd hebben we niet de illusie dat we het probleem in de komende vier jaar gaan oplossen. Hoe snel we ook willen, bouwprojecten duren – onder meer door inspraakprocedures – lang. Daarom moeten we ook snel (tijdelijk) bouwen. We pakken de handschoen op, durven te investeren en gaan aan slag. Zo snel we kunnen.

Verder moeten we de doorstroming bevorderen. Daarvoor is nodig dat er meer middeldure huurwoningen gebouwd worden. Hetzelfde geldt voor betaalbare koopwoningen. We gaan op alle mogelijke manieren bekijken hoe we hier de komende jaren het verschil kunnen maken. Voor starters, eenpersoonshuishoudens en ouderen dienen er voldoende kleine en betaalbare woonmogelijkheden te komen.

Een andere manier om de situatie op onze woningmarkt te verbeteren, is het aanpakken van de toewijzingsregels. Die regels bepalen we niet als gemeente Purmerend, maar als regio. Wij zullen daar onze invloed uitoefenen. Niet alleen de inschrijfduur maar ook de urgentie waarmee je een woning nodig hebt, moet een rol spelen. Verder gaan we kijken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is Purmerenders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang te geven op doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop). Daarbij houden we oog voor woningzoekenden die binnen hetzelfde segment een huis zoeken, maar vanuit een andere leefsituatie vertrekken.

Concreet gaan we het volgende doen. We gaan zo veel mogelijk bouwen, onder andere in de bocht Verzetslaan/Purmer-Zuid. We houden als norm aan dat van alle te bouwen woningen, minimaal 30% sociale huur moet zijn, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop) en 40% vrije keuze. We gaan op basis van deze norm en door sturing op het bouwprogramma binnen het totale programma 2040 het gesprek aan met de corporaties en ontwikkelaars. Het gaat dan in principe om wat grotere projecten, omdat bij kleine projecten werken met een percentage niet voor de hand ligt. Dat betekent niet dat we niet ook in kleine projecten stimuleren dat sociale huur wordt gebouwd, maar soms kan dat niet. We zien dat er ook behoefte is aan doorstroomwoningen. Met de ontwikkelaar maken we afspraken over voorrang voor doorstroming van Purmerenders die een sociale huurwoning achterlaten.

We houden demografische ontwikkelingen en veranderende behoeftes scherp in de gaten om ons beleid te kunnen bijsturen als dat nodig is. Soms is maatwerk binnen projecten nodig.

De realisatie van in totaal zo’n 200 tijdelijke woningen krijgt nu prioriteit; deze moeten voor 2020 gerealiseerd worden, maar niet op locaties waar op korte termijn permanente woningbouw gerealiseerd kan worden.

Uiteindelijk gaat het erom dat mensen de woonlasten kunnen betalen. Die bestaan uit meer dan alleen de huur of hypotheekkosten. Daar horen bijvoorbeeld ook de energielasten bij. Door slim in te zetten op verduurzaming kunnen mensen met een kleinere beurs meer financiële ruimte realiseren om een huis te kunnen betalen. Voor die mensen gaan we in gesprek met de corporaties om die mogelijkheden en kansen te verzilveren.

We gaan zo veel mogelijk voor het zogenaamde natuurinclusief bouwen. Daarmee bedoelen we bouwen met aandacht voor de natuur. We onderkennen dat het soms onontkoombaar is groen op te offeren als er gebouwd moet worden. Waar dat het geval is, wordt bekeken of, hoe en waar dat groen gecompenseerd kan worden. De kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk aspect bij de realisatie van woningen. Voldoende groen hoort daar zeker bij, bijvoorbeeld vanwege de sociale functie in de wijk. Door combinaties van sociale huur- en koopwoningen, kleine en grote woningen ontstaat een verscheidenheid waarvan we een positieve invloed verwachten op de leefbaarheid in wijken, buurten en straten.

In lijn met de energietransitie zullen zo veel mogelijk woningen energieneutraal, maar alle zonder aansluiting op het gasnetwerk opgeleverd moeten worden. Naast het natuurinclusief bouwen vragen we aandacht voor levensloopbestendig bouwen, waaronder we de geschiktheid van woningen voor alle levensfasen verstaan, inclusief eventuele invaliditeit.

De binnenstad

Al langere tijd is de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in de binnenstad onderwerp van gesprek. We kiezen voor een autoluwe maar goed bereikbare binnenstad en proberen het doorgaande autoverkeer in redelijke mate uit het centrum te weren. Daarom verrichten we onderzoek naar mogelijkheden om het doorgaande verkeer andere routes te bieden richting de A7. We gaan investeren in parkeermogelijkheden bij de binnenstad. Denk aan een parkeergarage die flexibel en toekomstgericht gebouwd wordt. Voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s horen daar bijvoorbeeld ook bij.

We willen het karakter van de historische binnenstad behouden en versterken. De ingeslagen weg van historiserend bouwen zoals bij de Gedempte Singelgracht, Spijkerman en de Nieuwstraat draagt bij aan het beeld van de historische binnenstad. Tegelijkertijd is verdere ontwikkeling van belang voor de vitaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad met een combinatie van detailhandel, horeca, woningen en voorzieningen. Een project als wonen boven winkels is hiervoor een belangrijke aanjager. Deze wijze van ontwikkelen willen we doorzetten en belemmeringen hierin wegnemen.

De nieuwbouwplannen op de locatie Zijp raken de grens van de historische binnenstad. Deze nieuwbouwplannen zijn al in een vergevorderd stadium. Het ontwerp van het bestemmingplan “De Looiers 2018” dat voorziet in de nieuwbouwplannen is ter inzage gelegd. De reeds in gang gezette ruimtelijke procedure zetten we voort, waarbij we extra aandacht besteden aan de verkeersafwikkeling op het Looiersplein en de compensatie van de 20 vergunning parkeerplaatsen die door het ontwikkelen van dit gebied verdwijnen.

We geven samen met de ondernemers uitvoering aan de met de vernieuwde retailagenda ingeslagen weg en daarmee met de uitvoering aan het actieplan voor de binnenstad. Via deze agenda zetten wij ons in om samen met de ondernemers en bewoners de binnenstad te verbeteren of op peil te houden. Je kunt dan denken aan onderdelen als: het tegengaan van leegstand, aan vergroening van de binnenstad (zogenaamde groene gevels), aantrekkelijker maken van het winkelaanbod, versterking van de markt en de realisatie van een distributiepunt voor de aanvoer van goederen naar de binnenstad (met emissieloos transport). Uiteraard laten wij ons daarbij graag inspireren door ondernemers en inwoners die daar goede ideeën over hebben.

Wonen op bedrijventerreinen

Al langere tijd wordt in Purmerend gesproken over wonen op bedrijventerreinen, zoals bijvoorbeeld De Koog. We gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om wonen op die terreinen (al dan niet tijdelijk) toe te staan. Als daartoe mogelijkheden zijn, dan gaan we daarin mee.

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor ons dat we met respect omgaan met de omgeving om ons heen. De natuur en bebouwde omgeving zijn in balans om de stad leefbaar te houden voor de komende generaties. Veel Purmerenders zetten zich daar op verschillende manieren voor in, bijvoorbeeld door zwerfafval op te ruimen, afval te scheiden of af te zien van de aankoop van plastic flesjes. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar wij als lokale overheid een aandeel in willen nemen. We denken aan het verlenen van subsidie voor middelen tot verduurzaming die niet op korte of middellange termijn rendabel zijn.

De mate waarin wij in Nederland aardgas gebruiken is niet houdbaar. Purmerend loopt ver voor op de rest van Nederland, doordat 75% van de woningen op de stadsverwarming aangesloten is en gebruikmaakt van duurzaam opgewekte warmte. Uiteindelijk zullen ook de andere inwoners naar andere voorzieningen over moeten stappen. Onder meer vanwege duurzaamheid en de energietransitie, zetten wij de pilot aardgasvrij voort. De komende jaren is onze focus erop gericht om van het aardgas af te gaan, waarbij het uitgangspunt is dat de omschakeling voor inwoners zo veel mogelijk kostenneutraal verloopt en dat de lasten voor inwoners niet stijgen.

Samen met de corporaties zijn in een duurzaamheidsagenda al afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het geschikt maken van woningen voor zonnepanelen. Maar samen met de stad kunnen we echt een vuist maken: het vergroenen van eigen tuinen, waardoor de afvoer van hemelwater beter is geregeld en het werken met een bijenvriendelijke beplanting. Natuurlijk zijn er nog veel meer duurzaamheidsinspanningen die we als Purmerenders kunnen leveren. Zo zien we bijvoorbeeld mogelijkheden om datacentra naar de Baanstee Noord te halen zodat met de restwarmte huizen verwarmd kunnen worden. Wij staan open voor suggesties.

Ook denken we aan het realiseren van een 'pakketpunt', waar alle pakketjes worden bezorgd, waarna deze met vervoer zonder schadelijke uitstoot (elektrisch vervoer of waterstof) op hun eindbestemming worden bezorgd. Met de ‘bezorgsector’ gaan we in overleg hoe het anders kan.

We richten een duurzaamheidsloket in, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het duurzaam bouwloket. In het duurzaamheidsloket belichten we duurzaamheid in al haar facetten. Iedereen met vragen op het gebied van energie en duurzaamheid kan hier terecht.

We zullen elektrisch rijden stimuleren door te investeren in voldoende oplaadpunten in de stad.

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarom streven we ernaar alle gemeentegebouwen naar energielabel A te krijgen en bij vervanging in het wagenpark over te gaan op schone voertuigen. Wij denken dan aan elektrische of misschien zelfs waterstof aangedreven voertuigen. Verder draagt het uitvoeren van de afspraken in het regionaal convenant duurzame inkoop bij aan een duurzame gemeentelijke organisatie.

We willen het milieu zo min mogelijk belasten met het afval dat wij produceren. We kunnen dat op verschillende manieren doen. Allereerst door te voorkomen dat afval ontstaat. Daar waar mogelijk zullen wij in gesprekken met ondernemers en via onze eigen communicatiekanalen daarop wijzen.

Verder zijn de mogelijkheden om afval te hergebruiken gegroeid. In een circulaire economie hergebruiken we afval en noemen we het grondstof voor productie. Om afval daarvoor klaar te maken, moet het gescheiden worden. Dit kan door voor- of nascheiding van afval. Vanwege de betere bewustwording waardoor inmiddels van veertig naar zestig procent scheiding is gegaan, behouden we voorlopig het systeem van voorscheiding voor laagbouw, tot het gewenste percentage van vijfenzeventig is bereikt. Nu voor een ander systeem kiezen, zou dat doorkruisen. Bij de hoogbouw in Purmerend zien we dat de scheidingspercentages achterblijven en wordt ingezet op nascheiding. We zullen de effectiviteit en ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden.

Mobiliteit

Gekeken wordt naar wat nodig is om de verkeersopstoppingen in bijvoorbeeld Weidevenne (Laan der Continenten) te verminderen. De mogelijkheid van zogenaamde smart mobility stoplichten om de doorstroming te bevorderen wordt hierin meegenomen. Ook de mogelijkheid van rotondes op de Gorslaan wordt tegen het licht gehouden en zou een optie kunnen zijn.

Verder zien we toegevoegde waarde in het installeren van timers bij oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

We hechten belang aan verkeersveiligheid rondom scholen zodat kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen. Gekeken wordt of de verkeerssituatie zo is ingericht dat weggebruikers worden uitgenodigd of gedwongen voorzichtig te rijden. We zoeken contact met de scholen en gaan met hen in gesprek over hun ervaringen. Graag laten we ons uitnodigen om bijvoorbeeld op ouderavonden met ouders het gesprek aan te gaan. Per situatie beoordelen we wat het beste toepasbaar is.

Gelukkig hebben we in Purmerend een fijnmazige structuur van openbaar vervoer. Dat doen we gezamenlijk in de Vervoerregio. We zien dat het openbaar vervoer bijdraagt aan het autoluw maken van de binnenstad. Via bussen en drie treinstations worden onze wijken ontsloten en reizen we naar ons werk. Velen vertrekken richting Amsterdam en krijgen te maken met de nieuwe Noord-Zuidlijn. Juist in een stad als Purmerend waar veel forenzen wonen, moeten we blijven staan voor passend en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer.

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de nieuwe concessie openbaar streekvervoer. Elektrisch rijden of eventueel rijden op waterstof is voor ons de nieuwe norm. Vanuit het vertrekpunt dat iedereen in Purmerend meedoet, blijft ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer een aandachtspunt. De huidige prijsreductie van het openbaar vervoer voor oudere minima blijft een belangrijk instrument om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom zetten wij dit voort.

In ons compacte Purmerend is alles op de fiets bereikbaar. Fietsen is duurzaam vervoer en je blijft tegelijkertijd in beweging. Voor het centrum geldt nog, dat het stimuleren van de fiets een effect kan hebben op het autoluw maken van de binnenstad. De bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets vraagt om kwalitatief goede fietspaden. Waar wij verder voor moeten zorgen is dat je dan ook je fiets goed kunt parkeren. Dat vraagt meer ruimte dan voorheen: er zijn meer fietsen met grote kratten voorop en ook elektrische fietsen kunnen meer ruimte innemen. Daar waar nodig zullen wij knelpunten aanpakken.

Toegankelijkheid

Purmerend is bereikbaar voor iedereen. Dat betekent dat ook mensen met een fysieke beperking in staat moeten zijn zich vrij door de stad te bewegen en ongehinderd toegang hebben tot openbare gebouwen. We gaan actief op zoek naar manieren om belemmeringen weg te nemen. Ook nodigen we mensen uit hierin mee te denken.

Groen

Er is achterstand in het onderhoud van het openbaar groen in de stad, bijvoorbeeld bij het  snoeiwerk en verwijderen van onkruid. Eerder doorgevoerde bezuinigingen en gewijzigde landelijke wetgeving waardoor onkruid niet meer met gif bestreden mag worden, leiden tot achterstand en maken het verwijderen van onkruid lastiger.

In een stad waar we veel huizen nodig hebben en veel gebouwd wordt, moeten we extra goed letten op het openbaar groen en hoe we het onderhouden. We gaan sterk inzetten op het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Enerzijds door slimmer te beplanten, waardoor minder budget voor onderhoud nodig is en anderzijds door extra inzet. Naast een eenmalige impuls is jaarlijks structureel geld nodig. Als gemeente doen wij het groenonderhoud, maar we hopen ook Purmerenders te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor een groene stad. We denken niet dat alles binnen vier jaar op orde kan zijn, maar zijn ervan overtuigd dat we samen met de stad een heel eind komen.

Bij het maaien geven we extra aandacht aan plaatsen die door hoge begroeiing het zicht belemmeren en gevaarlijk zijn voor het verkeer. Waar mensen dergelijke plekken als gevaarlijk ervaren, blijft het belangrijk dat zij dat bij de gemeente melden. Die extra aandacht geven we ook aan uitlaatstroken voor honden.

De kwaliteit van het openbaar groen moet aanzienlijk omhoog. We beoordelen niet alleen op kwaliteit, maar houden ook rekening met flora en fauna: bij het onderhoudsplan past ecologisch beheer met biodiversiteit, eetbare vruchten en dergelijke, het mag er best natuurlijk uitzien. Wij denken dat bewustwording hier een grote rol speelt; communicatie over ecologisch beheer krijgt daarom meer aandacht. Soms maken we bewust de keuze om op bepaalde plekken geen gras te maaien om de habitat van dieren in stand te houden en hun overlevingskans te vergroten.

Dierenwelzijn

Wij zetten een klankbordgroep dierenwelzijn op. Het doel van die groep is om mensen van de dierenambulance, dierenasiel, dierenartsen, onderwijs en ambtenaren met elkaar in contact te brengen en integraal te adviseren over zaken die met dieren te maken hebben. Controle en handhaving op de omgang met dieren is een belangrijk thema voor de klankbordgroep, bijvoorbeeld bij circussen en vogelshows, maar ook diervriendelijk populatiebeheer. Het in de gaten houden van de effecten die we in de nota dierenwelzijn hebben opgeschreven, past ook bij de taken van de klankbordgroep.

Economie

Purmerend is een bruisende stad. Niet alleen wonen er tachtigduizend mensen, velen verdienen ook hun inkomen binnen de gemeente of geven er hun geld uit. Het midden- en kleinbedrijf, de horeca, dienstverleners, evenementen en markten zorgen voor een vitale en levendige stad. Onze focus ligt op het stimuleren en faciliteren van de stedelijke economie. Evenementen en markten willen we blijven faciliteren. Vanuit de gedachte dat de kermis en de terrassen op de Koemarkt elkaar kunnen versterken, willen we met de kermisexploitanten en de middenstand een onderzoek verrichten naar de locatie van de kermis. Stadspromotie speelt een positieve rol om de lokale economie en de beleving van wonen, werken en recreëren binnen de stad op de kaart te zetten. De stadspromotie ontwikkelen we door.

Werkzoekenden willen we ondersteunen. Om daar de optimale randvoorwaarden voor te creëren is inzet op de economische portefeuille van belang. Meer werk naar Purmerend. Dat willen we realiseren door het binnenhalen van bedrijven en uitbreiden van vestigingsmogelijkheden. Ook de recreatieve mogelijkheden van Purmerend bieden kansen om toerisme te stimuleren.

De werkverhoudingen veranderen en we zien een groeiende groep mensen die een eigen bedrijf beginnen zonder personeel. Deze zzp’ers vormen een groeimotor van de economie binnen Purmerend. We gaan kijken wat we als gemeente kunnen betekenen bij het bestrijden van knelpunten die zij ervaren. De kwijtscheldingsregels voor lokale lasten voor deze doelgroep laten zien dat we daar aandacht voor hebben: nu gaan we kijken wat er nog meer en beter kan.

Tot nu toe is in twee gebieden een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van de grond gekomen. Op deze plaatsen investeren ondernemers samen in de kwaliteit en aantrekkingskracht van hun omgeving. De ervaringen zijn positief. Als ondernemers behoefte hebben aan meer van deze zones, dan zullen we uitbreiding faciliteren.

Ongemerkt is Purmerend gegroeid tot een IT-stad. We hebben toonaangevende bedrijven binnen onze stadsgrenzen. Maar Purmerend staat nog niet voldoende bekend om deze ontwikkeling. We hebben begrepen dat het de bedrijven helpt, wanneer ook wij helpen deze ontwikkeling meer kracht te geven door het imago van de stad op dat onderdeel te versterken. Dat gaan we doen. Verdere ondersteuning van deze branche zien we in meer clustering van het IT-onderwijs en IT-bedrijfsleven in Purmerend. We kunnen Purmerend daarmee positief op de kaart zetten en tot IT-stad binnen de MRA maken.

Wij ervaren dat veel lokale ondernemers met hart voor de stad hun bedrijf voeren. Ze zetten zich op allerlei terreinen in voor een levendige, fijne stad om in te wonen. De gemeente kan meer doen om hen een betere positie te laten verwerven. Bij gemeentelijke inkooptrajecten gaan we dat serieus bekijken. Om ervoor te zorgen dat ook zij, binnen de wettelijke mogelijkheden, een optimale kans hebben om bij aanbestedingen mee te dingen.

Beusebos/Kom A7

Het Beusebos/de Kom A7 wordt een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. De gemeente treedt in overleg met de beoogde ondernemer om binnen een redelijke termijn een alternatieve locatie voor het hotel te vinden. Als het niet lukt om een alternatieve locatie te vinden, wordt het een vrij besluit van de raad.

Actiepunten

Woningen
1.    Met corporaties in overleg over bevorderende maatregelen doorstroming en een andere wijze van toewijzing van beschikbare huurwoningen.
2.    Realisatie van in totaal zo’n 200 tijdelijke woningen.
3.    Structurele monitoring van de wachtlijst en woonbehoefte.
4.    Aandacht voor natuurinclusief bouwen en levensloopbestendig bouwen.
5.    Versneld ontwikkelen bocht Verzetslaan/Purmer-Zuid.
6.    Bij nieuwbouw wordt gebouwd volgens het principe 30% sociale huur - 30%  doorstroom-40% vrije keuze.

De binnenstad
1.    Behouden en versterken historische binnenstad.
2.    Investeren in de bereikbaarheid van de binnenstad en parkeren.

Duurzaamheid
1.    Duurzaamheidsimpuls aardgasvrij.
2.    Realisatie van een duurzaamheidsloket.
3.    Uitwerken hoe stimuleringsmaatregelen het meest effectief zijn in te zetten.
4.    Meer aandacht voor het bestrijden van zwerfafval.

Economie
1.    Onderzoek naar alternatieve locatie voor een hotel Beusebos/Kom A7.
2.    Doorontwikkelen stadspromotie.
3.    Onderzoek locatie kermis en bekijken hoe de kermis en horeca elkaar kunnen versterken.
4.    Meer kans voor lokale ondernemers bij aanbestedingen.
5.    Purmerend neerzetten als IT-stad.

Mobiliteit
1.    Verbeteren van fietspaden.
2.    Bij de nieuwe concessie openbaar streekvervoer is elektrisch rijden of op waterstof rijden de nieuwe norm.
3.    Voldoende oplaadpunten voor elektrisch rijden.
4.    Verbeteren verkeersveiligheid rondom scholen.
5.    Verbeteren toegankelijkheid.

Groen
1.    De beeldkwaliteit van het openbaar groen moet aanzienlijk omhoog (van C- naar B-niveau).

Dierenwelzijn
1.    Starten klankbordgroep dierenwelzijn.


Leven in Purmerend

We staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Wij werken vanuit de samenleving. Wij vinden dat de gemeente daarin een voorbeeldfunctie heeft. We werken met hart en ziel voor de stad. Onze stad verdient een gemeente die onze inwoners (als personen of groep) ziet, uitgaat van hun mogelijkheden en daarop aansluit.

Een samenleving drijft op verbinding met elkaar. Mooie en leuke dingen samen delen, maar elkaar ook steunen in moeilijkere tijden. Dat je mensen in je omgeving hebt op wie je kunt rekenen. Of zij op jou. Eigenlijk heeft iedereen die in Purmerend woont daar een verantwoordelijkheid in.

Als je door de wijk loopt, zie je dan waar een nieuw buurkindje is geboren? Ziet de postbode welke brievenbussen al lange tijd niet geleegd zijn? Valt het een wijkmanager op dat die twee personen eigenlijk in de wijk niets te zoeken hebben? Of hebben de buren de politie al gebeld omdat ze een verdachte situatie zien?

Wij staan een samenleving voor waarbij mensen niet alleen op zichzelf letten, maar we ook aandacht hebben voor elkaar. En een gemeente die bereikbaar is als iemand een signaal daarover wil afgeven en waarbij wijkteams een steeds belangrijker rol vervullen.

Kunst en cultuur

Kunstbeleving, cultuur en muziek, maar ook de bibliotheek en historische karakteristieken in de stad (waaronder bijvoorbeeld het Garrelsorgel) zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek raken, geestelijk en creatief worden gestimuleerd en zo op een positieve manier meedoen aan de samenleving. Purmerend heeft een breed cultuuraanbod. Wij willen dat behouden en waar mogelijk versterken. Cultuur is geen luxe en voor iedereen bereikbaar. Dit past bij een gezonde samenleving waarin iedereen zichzelf mag uitdrukken zoals hij dat wil. Het is een meerwaarde voor de stad die niet in geld is uit te drukken en bijvoorbeeld bijdraagt aan stadspromotie.

Bij een aantal organisaties is de huisvesting niet optimaal. We noemen hier de huisvesting van het NKT, P3, RTV Purmerend en het Purmerends Museum. Huisvesting moet adequaat zijn, waardoor soms aanvullende investeringen nodig zijn. Niet alle initiatieven en instellingen kunnen overleven zonder enige bijdrage vanuit de gemeente. We zien het nut van subsidies om onze voorzieningen voor iedereen toegankelijk te houden.

De Muziekschool biedt op dit moment alle basisschoolleerlingen in groep  5 een jaar lang muziekles aan op scholen. Het aanbod op de basisscholen willen we uitbreiden met andere vormen van kunst en cultuur. Hierdoor kunnen kinderen hun talenten op een ander vlak ontdekken en tegelijk kennis maken met het aanbod van de culturele instellingen in Purmerend. Daarnaast willen we jaarlijks een cultuurwedstrijd voor alle jongeren organiseren, waarbij de winnaars bijvoorbeeld mogen optreden tijdens Reuring.

Het Leeghwaterpark wordt regelmatig gebruikt als festivalterrein, maar is hier nooit voor aangelegd. Om evenementen en festivals beter te faciliteren, maken wij het Leeghwaterpark festivalproof. Dat doen we door te investeren in het verbeteren van de ondergrond en het aanleggen van een aansluiting op de riolering voor toiletwagens. We zien potentie voor het amfitheater. Als er draagvlak  is om hier regelmatig iets te organiseren, willen we investeren in het opknappen van het amfitheater.

Sport

Op de fiets naar het centrum, maar ook in georganiseerd verband bewegen vinden we belangrijk. Op voetbalverenigingen, basketbalveldjes, hardlopend door de stad en in de vorm van nieuwere sporten als padel en dynamic tennis. We vinden het belangrijk dat ook oudere Purmerenders worden gestimuleerd om in beweging te blijven.

In Purmerend wordt op alle niveaus gesport, van recreatief tot hoog niveau. Onze nieuwe accommodatie De Beuk is een mooie aanwinst. Het helpt als mensen al op jeugdige leeftijd in aanraking met sport komen. Daarom willen we de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen bevorderen waar dat nodig is. In het voortgezet (speciaal) onderwijs en binnen het primair onderwijs willen we meer bewegingsonderwijs.

We willen breedtesport blijven bevorderen met extra aandacht voor het ondersteunen van topsporters. Daarmee bieden we de topsporters en talenten de kans in Purmerend te blijven. We zien ook een rol voor topsporters bij het bevorderen van sportbeoefening door onze inwoners, bijvoorbeeld door mee te werken aan het organiseren van clinics om jeugd te enthousiasmeren.

Als verenigingen dat nodig hebben, ondersteunen we hen bij het binnenhalen en stimuleren van grotere sportevenementen. Zulke evenementen motiveren sporters, leveren enthousiaste toeschouwers op en dragen bij aan het imago van de stad.

Zorg

Juist als het gaat om zorg luisteren we veel naar mensen. We nemen waar wat hun grootste uitdagingen zijn en zijn betrokken bij hun problemen. We denken na over stappen die zij zelf kunnen zetten (al dan niet met hulp van hun omgeving of van ons) om tot een duurzame verbetering van hun situatie te komen. Wij geloven erin dat de kracht van de samenleving in de verbinding met elkaar ligt. En de kracht van eenieder om in staat te zijn de eigen zaken te regelen.

De gemeente helpt je vooruit waar het moeilijk is. Dat doen we niet alleen vanuit protocollen of arrangementen: we kijken ook echt naar de situatie waarin iemand verkeert. Samen met de mensen zelf. Vaak zien we alleen de symptomen van dieperliggende problemen. Het vergt ontschotting van organisaties, geld en werk om tot de kern door te dringen en per geval tot een geschikte aanpak te komen. De mens/het gezin staat hierbij centraal en dat vraagt afstemming in beleid en uitvoering.

Natuurlijk doen we dat niet alleen: zoals in ons voorwoord al is gezegd, drijft de stad in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij helpen anderen om hun kwaliteit van leven te verhogen. En wij helpen hen door te ondersteunen waar dat kan (bijvoorbeeld door respijtzorg om even op adem te komen) en onze waardering voor hun werk niet onder stoelen of banken te steken.

De ingezette transformatie in de zorg zetten we voort, waarbij ook de samenwerking gezocht wordt met organisaties buiten het sociale domein. We zetten in op een betere verbinding tussen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Armoede, mantelzorg, eenzaamheid en dementie zijn onderwerpen die de komende jaren aandacht vragen. We moeten met instellingen die daarbij kunnen helpen, voor langere periodes contracten afsluiten om continuïteit te waarborgen en perspectief te geven aan mensen die zorg nodig hebben.

De aanpak van overlast van personen met verward gedrag vraagt extra aandacht. Tevens zien we dat voor mensen die dak- en thuisloos zijn, meer zorg nodig is waarbij we ook nadrukkelijk naar de groep thuisloze jongeren kijken. De samenwerking tussen politie, GGD, woningcorporaties en het maatschappelijk domein is belangrijk en kan op onderdelen nog beter. Gezamenlijke aanpak en afstemming van de verschillende organisaties in het maatschappelijk domein en daarbuiten is daarvoor nodig. Dat zien we als een belangrijke randvoorwaarde om de samenwerking te verbeteren en nog betere resultaten te boeken. We realiseren kleinschalige woningen in de wijken voor zelfstandig begeleid wonen voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Zo gaan we de strijd aan met dak- en thuisloosheid. Ook hebben we aandacht voor een beschermde woonvoorziening.

Jeugd

In de jeugd wordt de basis gelegd voor het verdere leven. We zien de school als belangrijke partner in het vroegtijdig signaleren van individuele problemen, waarbij het vooral gaat om de samenwerking. In Purmerend is in het onderwijs veel aandacht voor individuele problemen, maar ook grotere gezondheidsthema’s worden in de klas besproken.

Goede jeugdzorg met voldoende persoonlijke aandacht is van niet te onderschatten waarde. Waar problemen optreden, dient zo spoedig mogelijk de noodzakelijke hulp te worden geboden om te zorgen dat kinderen op een goede en veilige manier kunnen opgroeien en ontwikkelen. In Purmerend is op dit moment geen sprake van problematische wachtlijsten in de zorg. We blijven monitoren of zorg tijdig geboden kan worden en of er problematische wachtlijsten in Purmerend ontstaan.

Naast een directe toegang tot zorg, vinden we het ook belangrijk dat er voldoende pleeggezinnen/-ouders beschikbaar zijn. We weten dat er te weinig pleeggezinnen zijn en daarom willen we ondersteuning bieden aan instellingen voor het vinden daarvan. Dat kan op verschillende manieren. We gaan daarover met ze in gesprek.

Ouderen

Het aantal ouderen stijgt. Ouderen tonen zich vaak vitaal en hechten aan hun onafhankelijke leven in hun eigen huis. Natuurlijk zijn er ook kwetsbare inwoners die dezelfde wens hebben. Voor die groep is naast geschikte woningen ook passende ondersteuning, goede informele en professionele zorg nodig. Beschikbaarheid van voorzieningen in een woning als domotica (inzet van technologische toepassingen om het zelfstandig wonen langer te blijven bevorderen), geschikte bedden en trapliften kan daarbij helpen. Samen met de maatschappelijke partners en zorgverzekeraars streven we ernaar dat voor iedereen de zorg aansluit bij wat nodig is.

Zorgaanbieders, huisartsen en het ziekenhuis geven aan dat er op dit moment te weinig eerstelijns bedden zijn voor kortdurend verblijf. Hierbij gaat het dan om opvang van ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie. Plaatsing is daardoor niet altijd op het gewenste moment mogelijk, terwijl dat soms echt nodig is. Als gemeente hebben we geen zeggenschap over deze zorg. Samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg aan ouderen willen we bekijken hoe we hen kunnen stimuleren om hier iets aan te doen. Verder zorgen we er samen met de maatschappelijke partners en zorgverzekeraars voor dat de zorg en ondersteuning aansluiten op wat iemand nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen.

Huiselijk geweld en ander verborgen leed komt vaak voor, maar is niet altijd zichtbaar. Ook bij ouderen is dat het geval. De verschijningsvorm hoeft niet altijd fysiek te zijn: geestelijke mishandeling, diefstal en misbruik van betaalpassen komen eveneens voor. Mishandelde personen ervaren soms schaamte en durven het onderwerp niet altijd aan te kaarten bij derden. Als gemeente willen we bevorderen dat tussenpersonen alert zijn op signalen en die op de juiste plek kunnen melden. Het zoeken naar methoden om de vinger aan de pols te houden bij het signaleren van verborgen problematiek, is een aandachtspunt waarbij oplettendheid in de wijken een rol speelt. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar voor al onze inwoners.

We gaan in gesprek om te verkennen hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen (bijvoorbeeld in een nieuw zorgcentrum met gecombineerde innovatieve woonvormen). We denken aan een combinatie wonen voor jongeren en ouderen, waarbij de jongeren ook iets voor de ouderen kunnen doen. Om dat voor elkaar te krijgen, lijken met name vrije ruimten rondom verzorgingshuizen kansrijk. Daarnaast willen we met ontwikkelaars afspraken maken over combinaties van verschillende functies, zodat ook ouderen in een omgeving leven waarbij zij gestimuleerd blijven om midden in het leven te staan. Een voorbeeld zouden bijvoorbeeld restaurants onder woongebouwen kunnen zijn, waarbij restauranthouders maaltijden leveren aan ouderen in de woningen daarboven.

Een andere vorm om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is bijvoorbeeld de wens van mensen om passend te wonen. We kunnen als gemeente deze wens gerichter ondersteunen (mensen die bijvoorbeeld wegens handicap of ouderdom moeten verhuizen vanuit een sociale huurwoning). Voor deze doelgroep en voor minima kunnen we bijvoorbeeld een financiële bijdrage verstrekken voor het praktisch regelen van de verhuizing. Hiervoor kennen wij verschillende regelingen en zorgstructuren die wij actiever kunnen inzetten.

Participatie

We hebben de overtuiging dat werk meer is dan alleen een inkomen. Waar kunst, cultuur en sport je in wisselwerking brengen met de stad, zorgt werk naast een inkomen voor meer onafhankelijkheid en financiële vrijheid om eigen keuzes te maken. Dankzij de oplevende economie hebben al veel Purmerenders een betaalde baan. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we hulp vanuit het participatiebedrijf Werkom om aan de slag te gaan. We zien mogelijkheden in de stad om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan te helpen. Andere partners in de stad inspireren we dan ook graag door het goede voorbeeld te geven. Door samen de schouders eronder te zetten en al die Purmerenders een passende baan te bieden.

In veel gevallen zijn vaste contracten nodig om verdere stappen in het leven te zetten. We hebben er begrip voor dat er soms goede redenen zijn voor flexibele contracten, maar willen voor ons en aan ons gelieerde instellingen als uitgangspunt formuleren dat vast werk een vast contract verdient.

Hoewel Nederland een rijk land is, komt (verborgen) armoede helaas nog steeds voor. Door te weinig inkomen of te veel schulden (of uitgaven). Ook in Purmerend zien we dat. Soms zijn de geldproblemen door heel iets anders ontstaan. Natuurlijk helpen we Purmerenders om die oorzaken aan te pakken. Tegelijkertijd kan de schuldenlast of het gebrek aan geld een te groot probleem worden en verder ontwrichtend werken. Daarom streven we ernaar inwoners die in geldproblemen zitten tijdig en effectief te helpen, door beginnende schulden vroeg te signaleren om zo stapeling te voorkomen. We zetten daarbij het eigen netwerk van inwoners in en versterken dat, zodat mensen dichtbij in hun omgeving worden geholpen. Vanzelfsprekend ondersteunen we ook mensen die minder zelfredzaam zijn. We kijken naar ieder geval op zich en komen daarbij tot een passende aanpak.

We willen als gemeente zo veel mogelijk zelf de regie op armoedebestrijding en schuldhulpverlening voeren waarbij we ons vooral richten op het voorkomen ervan. We werken graag samen met maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Humanitas en Schuldhulpmaatjes. Bij de bestrijding van armoede werken we vooral preventief en in samenwerking om bewindvoering te voorkomen. Bewindvoering brengt vaak hogere kosten met zich mee. Hier willen wij als gemeente meer grip op krijgen.

Daar waar een financiële drempel meedoen moeilijk maakt, bestaat de MeerDoen-regeling. We gaan kijken hoe we de MeerDoen-regeling gerichter kunnen inzetten zodat mensen die zo’n regeling nodig hebben daar snel en makkelijk toegang toe hebben. Door hierin goed samen op te trekken met de partners in de wijk, kunnen we de regeling nog beter in zetten.

Regelingen zoals een bijstandsuitkering of een persoonsgebonden budget (PGB) zijn fraudegevoelig. We zetten in op het voorkomen van fraude en handhaven als daar sprake van is.

Onderwijs

‘Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden’, is een gevleugelde uitspraak. Hij doelt volgens ons op de wereld die een jongere tijdens het opgroeien ontmoet: ouders, familie, vrienden. Maar ook sportclubs, school, andere Purmerenders en soms zelfs de overheid, vormen onderdeel van hun omgeving. Er is nog veel winst te behalen door inspanningen van ouders, school en de overheid op elkaar af te stemmen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er samenhang is, zodat kinderen goed voorbereid vorm kunnen geven aan hun verdere toekomst en arbeidsloopbaan. Daarbij hoort ook de zorg om de toegang naar werk te vergemakkelijken voor inwoners die daar om verlegen zitten.

Elk kind verdient goed onderwijs. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning van scholen, leraren, ouders én gemeente, maar wel ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Samen bereiken we meer in het belang van het kind. Het lijkt ons verstandig om de gezamenlijke kracht van ouders, scholen en overheid te bundelen in een onderwijsagenda. In die agenda komen onderwerpen als cultuur, sport, armoede, gezondheidsbeleid en mediawijsheid samen. Ook kun je denken aan groene speelpleinen, milieu- en natuureducatie, het belang dat alle kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma en het stimuleren van tweetalig onderwijs. De onderwijsagenda krijgt zijn fundament vanuit de Purmerendse samenleving. We investeren hierin door reguliere budgetten voor cultuur, sport en armoedebeleid in te zetten.

Tegelijkertijd zoeken we naar opleidingsmogelijkheden om de toegang naar werk te vergemakkelijken voor inwoners die daar om verlegen zitten. Het helpt kinderen natuurlijk ook om in de praktijk aan de slag te gaan. Daarvoor zijn voldoende stageplaatsen en leer-werktrajecten nodig. Dat is niet alleen een zorg van het onderwijs; ook als gemeente zetten we ons daarvoor in. Zo zullen wij heel actief aan de slag gaan om daarover afspraken te maken met lokale ondernemers en in onze eigen organisatie. We zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt.

Verder zien we toegevoegde waarde in de ontwikkeling van, bijvoorbeeld, integrale kindcentra. Door al het aanbod rond de ontwikkeling van een kind samen te brengen, versterk je de doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. Deze ontwikkeling vraagt om maatwerk, graag werken we samen met de partners die zich richten op de ontwikkeling van het kind om onze krachten te bundelen. Denk hierbij aan partners uit bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, sport en cultuur.

Scholen geven aan niet goed te weten waar ze bij de gemeente terechtkunnen voor het doorgeven van signalen over armoede of gezondheid. We lossen dat op met een vast aanspreekpunt.

Veiligheid

Purmerend is een veilige gemeente om in te wonen. De politie werkt nauw samen met de gemeente om dat vast te houden. Voor ons is veiligheid een van de belangrijkste pijlers waarop een samenleving kan floreren: niet het recht van de sterkste geldt. In onze contacten met de stad hebben we begrepen dat de inspanningen worden gewaardeerd. Maar we zijn er nog niet. Het vergt inzet om een veilige gemeente te kunnen blijven. We onderkennen het belang van een goede afstemming van veiligheid en zorg in onze gemeente. De bestrijding van drugsoverlast vraagt om extra inzet. Vooral rondom scholen is sprake van drugsoverlast. Om die overlast tegen te gaan is onlangs een nieuw artikel aan de APV toegevoegd. Een dergelijk artikel werkt echter alleen in combinatie met handhaving.

We zien ook dat handhaving van verkeersovertredingen steeds urgenter wordt. Wijken zijn wel verkeersveilig ingericht, maar niet iedereen houdt zich aan de regels. Het gaat dan over (veel) te hard rijden, maar ook over parkeergedrag waar anderen hinder van ondervinden. We staan voor een strenge aanpak van slecht gedrag.

De aanwezigheid van eigen handhavers op straat heeft veel effect. Ze fietsen door de stad en zijn in gesprek met inwoners. Vanuit die verbinding beïnvloeden handhavers gedrag positief. Vanuit onze visie krijgt een handhaver ruimte om naar eigen inzicht passend te handelen. Het gaat ons niet alleen om de regel van de wet, maar ook om de bedoeling erachter.

We hebben het voornemen om handhaving op projectbasis uit te breiden, zodat van jaar tot jaar bekeken kan worden welke behoefte er is. De toename van het aantal evenementen vraagt ook om meer inzet van handhavers. Vooralsnog intensiveren we onze inzet met twee extra handhavers, op termijn is uitbreiding naar vier handhavers mogelijk als de overdracht van bevoegdheden van politie naar gemeente doorzet. In dat laatste geval verwachten wij dat het budget met de taak meekomt. Overigens vinden we ook dat bezuinigingen bij de politie er niet toe moeten leiden dat taken zonder meer op het bordje van de gemeente komen. Als de gemeente taken overneemt, zal de VNG bij het Rijk moeten aandringen op een financiële bijdrage.

In de praktijk is vanuit veiligheidsoverwegingen gebleken dat het soms nodig is om samen op pad te gaan. Dat vraagt mogelijk extra menskracht.

Samen met bewoners gaan we de stad veiliger maken. We zijn blij met het ‘Ogen en Oren’-project. De stad mag trots zijn op de deelnemers aan die verschillende projecten. Zij maken de stad veiliger. Het spreekt voor zich dat we dergelijke initiatieven toejuichen en helpen dit van de grond te krijgen.
Als we staan voor een maatschappij waarin we aandacht voor elkaar hebben en voor onszelf kunnen zorgen, is preventie door het geven van voorlichting en trainingen een hoeksteen. Denk hierbij aan de anti-overvaltrainingen die georganiseerd worden voor ondernemers. Ook de inzet van ‘ervaringsdeskundigen’ zoals ex-inbrekers of zakkenrollers helpt mensen bewuster te worden en zorgt ervoor dat zij de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

Actiepunten

Kunst en cultuur
1.    Uitbreiding kunst- en cultuurlessen op school, verzorgd door Purmerendse culturele instellingen.
2.    Organisatie van een cultuurwedstrijd, waarbij de winnaar bijvoorbeeld de gelegenheid krijgt tijdens Reuring op te treden.
3.    Verbeteren festivalterrein Leegwaterpark.

Sport
1.    Breedtesport blijven bevorderen door en met extra aandacht voor topsporters.
2.    In overleg met de sportwereld wordt een onderzoek gedaan naar de behoefte van het sportaanbod en de sportaccommodaties.
3.    Sponsoring door buitenreclame bij sportcomplexen onder voorwaarden mogelijk maken. In overleg met verenigingen wordt gekeken hoe hieraan vorm te geven waarbij niet alleen de buitensportverenigingen profiteren van de inkomsten, maar ook de binnensportverenigingen die deze mogelijkheid niet hebben.
4.    Op het moment dat kunstgrasvelden aan vervanging toe zijn, zal in overleg met de verenigingen gekeken worden naar de beste vervanging op basis van veiligheid, gezondheid, bespeelbaarheid en kosten.

Zorg
1.    Sterk terugdringen van wachtlijsten maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
2.    Realisatie van een voorziening voor chronisch verslaafden in combinatie met een nieuwe locatie voor de nachtopvang.
3.    Gerichter inzetten van de MeerDoen-regeling en daarbij gebruikmakend van de kennis en expertise van onze partners in de wijk.
4.    Aanpak van overlast van personen met verward gedrag samen met alle maatschappelijke partners.
5.    Verbeteren bekendheid sociale wijkteams in de breedte.
6.    Realiseren kleinschalige woonmogelijkheden in de wijken voor zelfstandig begeleid wonen.
7.    Ondersteuning bij het werven van nieuwe pleeggezinnen.
8.    Het ontwikkelen van activiteiten om te komen tot het terugdringen van het aantal mensen dat in armoede leeft.
9.    Ondersteunen en ontlasten mantelzorgers, jong en oud.

Werk
1.    Belemmeringen bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dienen te worden weggenomen.

Onderwijs
1.    Samen met ouders, leerlingen en scholen een onderwijsagenda opstellen.
2.    Scholen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente waar zij signalen van bijvoorbeeld armoede of gezondheid kunnen melden.

Veiligheid
1.    Uitbreiding handhaving met 2 fte.
2.    Bij preventie inzetten op voorlichting uit de praktijk.

De gemeente

We blijven werken vanuit de stad: we nemen waar wat er gebeurt en zijn ‘oren voor de verhalen uit de stad’. We gaan uit van wat er speelt en passen onze inzet daarop aan. We handelen naar wat van betekenis is. Dat is voor ons betekenisvol werken: we voegen waarde toe en laten zien wat we voor inwoners en ondernemers kunnen betekenen. Mensen in en buiten de stad zien hoe wij als bestuur en ambtelijke organisatie in verbinding staan met Purmerend.

Purmerenders en andere belanghebbenden laten we met ons meedenken, zo gaan we van inspraak naar samenspraak. Zoals in eerdere paragrafen is aangegeven, weegt het bestuur alle belangen af. Meedoen en meedenken is niet ‘u vraagt, wij draaien’.

Goede (digitale) dienstverlening, een snelle, professionele en zorgvuldige afhandeling van vragen, aanvragen en meldingen horen daarbij. Terugkoppeling op meldingen is essentieel. De website www.purmerend.nl biedt veel informatie, maar de zoekfunctie moet verbeterd worden. Dat lossen we op.

We weten dat voor een nieuwe generatie stadsgenoten digitale dienstverlening vanzelfsprekend is. Het mag echter niet zo zijn, dat mensen door digitalisering uitgesloten worden van de gemeentelijke dienstverlening. Daarom blijven loketten en telefoon gewoon open. We willen bereikbaar zijn voor iedereen.

We zien ook mogelijkheden om Purmerenders die minder digitaal zijn, intensiever bij hun aanvragen te helpen. We hopen zo een steentje bij te dragen aan het wegwijs worden in de digitale wereld. Zo helpen we inwoners soortgelijke uitdagingen die zij op andere terreinen ontmoeten, het hoofd te bieden.

Ook staat de bescherming van privacy steeds meer in de belangstelling. Het is belangrijk dat mensen hun gegevens veilig weten bij de gemeente. De komst van de AVG stelt daar hoge eisen aan; we zijn aan de slag met het AVG-proof maken van de gemeente.

Purmerend en Beemster werken sinds 2014 ambtelijk samen. Gebleken is dat het werken voor twee gemeentebesturen ingewikkeld is. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Beemster het besluit genomen een bestuurlijke fusie aan te willen gaan met de gemeente Purmerend. Inmiddels heeft Beemster het formele verzoek gedaan om per 1 januari 2021 bestuurlijk te fuseren. Wij staan positief tegenover bestuurlijke fusie, maar hechten belang aan een zorgvuldig proces waarbij wij de dialoog met inwoners van beide gemeenten belangrijk vinden. Het waarborgen van de waarden van Purmerend en Beemster in de nieuwe gemeente en zorgvuldigheid in het proces, zijn voor ons belangrijke punten. We kiezen voor een lichte fusievariant om daarmee zo min mogelijk kosten en tijd aan procedures te besteden. We nemen de tijd voor een zorgvuldig fusieproces door niet eerder dan 1 januari 2022 te fuseren. Het is van groot belang dat de fusie en de veranderingen in onze organisatie politiek breed gedragen worden. Daarom zetten we het beleid voort dat naast de burgemeester als portefeuillehouder ook een van de wethouders daarbij nauw betrokken is en vragen we het college op deze onderwerpen extra verbinding te zoeken met de gemeenteraad.

De verbinding met Metropoolregio Amsterdam (MRA) is van groot belang. In toenemende mate gaan keuzes voorbij gemeentegrenzen. Zonder regionale deelname en samenwerking is het voor gemeenten lastig alle doelstellingen te realiseren. Samenwerking zien wij in dit verband als vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Essentieel is om op regionaal niveau de verbinding met elkaar te zoeken en rekening te houden met elkaars belangen.

De regionale samenwerking op het terrein van onder andere economische zaken, wonen en toerisme behoeft versterking. Om meer invloed binnen de MRA uit te oefenen is geïnvesteerd in ambtelijke ondersteuning. Wij zijn bereid om daar, indien nodig, extra inzet op te plegen. Purmerend blijft zichtbaar binnen de MRA.  Waar het passend en gewenst is, wil Purmerend een trekkers- en/of regierol op zich nemen.

Financiën

De nieuwe coalitie heeft veel ambities die financiële ruimte vragen, maar wil een stabiele financiële situatie garanderen. Daarom houden we vast aan de uitgangspunten dat de OZB niet meer stijgt dan met de inflatiecorrectie, tarieven kostendekkend zijn en de hoogte van de algemene reserve minimaal gelijk is aan de gecalculeerde risico's (het weerstandsvermogen) met een minimum van 15 miljoen. Wel gaan we kijken naar de manier waarop het weerstandsvermogen wordt berekend (risicomanagement) en wordt een voorstel gemaakt om de schuldenlast in de komende tien tot vijftien jaar te verlagen zonder dat nieuw beleid onmogelijk wordt. Dit is nodig, omdat de aanzienlijke schuldenlast een risico vormt bij rentestijgingen.

Rondom de drie decentralisaties heeft Purmerend, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, de beschikking over een reserve van ongeveer vijf miljoen euro. Dat bedrag beschouwen we als bovengrens van die reserve. Halverwege de collegeperiode bekijken we of die bestemmingsreserve op dat moment nog gewenst is of toegevoegd kan worden aan de algemene reserve.

Het uitgangspunt is dat de OZB-stijging gelijke tred houdt met de inflatiecorrectie.

Na jaren van investeren is het moment bijna aangebroken dat de Stadsverwarming uit de rode cijfers komt. Het verwachte resultaat van Stadsverwarming maakt het zelfs mogelijk dividend aan de gemeente uit te keren. Vanaf de Kadernota 2021 komen we met een idee over hoe we dit dividend willen inzetten. Hierbij denken we aan duurzaamheid, de energietransitie, sanering gemeentelijke schuld of andere maatregelen die ten goede komen aan de inwoners.

Actiepunten

Dienstverlening
1.    De zoekfunctie van de gemeentelijke website wordt verbeterd.

Fusie met Beemster
1.    We kiezen voor een lichte fusievariant en nemen de tijd voor een zorgvuldig fusieproces door niet eerder dan 1 januari 2022 te willen fuseren.

Financiën
1.    We stellen een plafond in van 5 miljoen voor de bestemmingsreserve decentralisaties. Halverwege beoordelen we de noodzaak om de bestemmingsreserve aan te houden.
2.    Voorstel verlaging schuldenlast.
3.    Standaard evaluatieonderzoek en second opinion bij grote projecten.
4.    OZB uitsluitend verhogen met inflatiecorrectie.