Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een baan.Vanaf 1...
 • De gemeente heeft een compensatieregeling eigen risico ziektekostenverzekering vastgesteld. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? En heeft u het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,- of meer opgebruikt? Dan kunt u in aanmerking...
 • Gebruik het reactie formulier automatische incasso voor een wijziging of intrekking van de incasso. 
 • Ieder huishouden maakt wel eens extra kosten en iedereen wil wel eens deelnemen aan speciale activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft is het moeilijk om dit te betalen.Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten,...
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen.Hierop staat vermeld:uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let op, de WOZ-waarde op uw beschikking is de waarde van uw woning zoals die is bepaald...
 • In een WOZ beschikking (Waardering Onroerende Zaken) staat de waarde van een WOZ object.Als uitvoerder van de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, garage, bedrijfspanden, scholen, gronden e.d.) binnen de eigen...
 • De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting.Rioolheffing eigendom moet u betalen als u een eigendom heeft (woning, bedrijfspand, enz.) dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is...
 • Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. De gebruiker van de grond moet precariobelasting betalen.Precariobelasting staat los van een eventuele vergunning voor bouw, evenementen, enz. Ook als u tijdelijk...
 • Onroerende zaakbelasting moet u betalen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak: een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond. Eind februari sturen wij u een aanslagbiljet gemeentelijke...
 • De gemeente brengt kosten in rekening voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De hoogte van het tarief is voor iedere woning gelijk. Het aantal bewoners of de hoeveelheid aangeboden...
 • Eind februari ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor verschillende soorten gemeentelijke belasting.Op dit aanslagbiljet kan staan:de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)onroerende zaakbelastingen ...
 • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de collectieve aanvullende verzekering.
 • Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee soorten mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:  Bedrijfskrediet of een periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud.
 • Wilt u zelf bepalen van wie u hulp krijgt of welke voorziening u koopt? Dan is mogelijk het persoonsgebonden budget (Pgb) iets voor u. 
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting.O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
 • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen rond het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen heeft. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:afvalstoffenheffing (gemeente)rioolheffing gebruiker (gemeente)...
 • Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed.In het register kunt u in de verschillende categorieën zoeken naar instellingen die een aanvraag voor een periodieke, project- of waarderingssubsidie hebben...
 • De reclamebelasting wordt geheven op verzoek van de ondernemersverenigingen. De ondernemersverenigingen in de Binnenstad van Purmerend hebben de gemeente verzocht bij te dragen aan de totstandkoming van een ondernemersfonds. Het doel is om te komen tot...
 • Het tarief voor: Rioolheffing eigenaar 2016 € 117,12 (was in 2015 € 116,16) Rioolheffing gebruik tot 300m3 2016 € 68,40 (was in 2015 € 67,80) Afvalstoffenheffing 2016 € 335,64 (was in 2015 € 328,56) Afvalstoffenheffing extra container 2016 € 426,55 (was...