Bouw- en verbouwvergunning

Aanvragen

U kunt online uw omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Ook bijlagen kunt u elektronisch bijsluiten.

Levertijd

8 weken voor een omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure of 26 weken voor een omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure, als de aanvraag volledig en correct is ingediend.

Flora en faunacheck

De omgevingsvergunning voorziet niet in een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Met de flora en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie beschermde planten of dieren aanwezig zijn. Via het omgevingsloket kunt u de ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen. Meer informatie op www.rvo.nl.

Voorwaarden

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gelet op de eisen die in het bestemmingsplan staan, toepassing van de regels uit de Bouwverordening 1992 en op bouwtechnische eisen die voortkomen uit het Bouwbesluit.

Een aanvraag omgevingsvergunning wordt voorgelegd aan de welstandscommissie (een commissie van onafhankelijke deskundigen) die onderzoekt of de aanvraag niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissie baseert haar advies op de Welstandsnota.

Bedrijven hebben eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online.

Duurzaam Bouwloket

Welke energiebesparende maatregelen kunnen worden getroffen en hoe doe je dat?

Via de website, per mail of telefonisch kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al uw vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor uw woning.

Kosten

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening.