Archeologisch onderzoek

Wat u moet weten

Archeologisch onderzoek is vereist:

  • bij (bouw)werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord,
  • bij (bouw)werkzaamheden in een gebied van archeologische waarde.

Gebieden van archeologische waarde zijn weergegeven op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart behorende bij de Nota Erfgoedbeleid 2017. De historische kern van Purmerend is op deze kaarten aangegeven als een gebied van hoge archeologische waarde.

Archeologisch bedrijf

Een archeologisch bedrijf is één van de indieningsvereisten bij de aanvraag omgevingsvergunning. Dit onderzoek wordt in opdracht van u, als initiatiefnemer tot de bodemverstorende activiteit, uitgevoerd door een archeologisch onderzoeksbureau. Hierin worden de effecten van de geplande bodemingreep op de archeologische waarden in het plangebied aangegeven.

Inventariserend veldonderzoek

Afhankelijk van de uitkomsten van het bureauonderzoek wordt in opdracht van u een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Dit kan een booronderzoek zijn of een veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. Hierbij worden de archeologische vindplaatsen opgespoord, in kaart gebracht en gewaardeerd. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek kunnen ook tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Voor een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven wordt door de gemeente een Programma van eisen opgesteld. U als initiatiefnemer verleent vervolgens aan een archeologisch bedrijf de opdracht tot uitvoering.

Selectiebesluit

Op basis van de verkregen informatie (bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek) over de archeologische waarde in een gebied neemt de gemeente een selectiebesluit:

  • de grond mag verstoord worden of 
  • behoud van de archeologische waarden waardoor de grond niet verstoord mag worden of
  • de archeologische waarden worden opgegraven.

Opgraving of archeologische begeleiding

Voor een opgraving of een archeologische begeleiding wordt door de gemeente een Programma van eisen (Pve) geschreven. U als initiatiefnemer verleent vervolgens aan een archeologisch bedrijf de opdracht tot uitvoering.

Voorwaarden

Het archeologisch onderzoek moet voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf.

Kosten

Wanneer u de initiatiefnemer bent tot de bodemverstorende activiteit dan betaalt u de kosten van archeologisch onderzoek (bureauonderzoek, veldonderzoek, opgraving) volgens het principe 'de veroorzaker betaalt'.

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening. Na artikel 10 en de ondertekening staat de tabel van tarieven.

Let op!

Schatgraven

Het door onbevoegden verrichten van graafwerkzaamheden met het doel om archeologische vondsten te doen is strafbaar op basis van de Monumentenwet. Deze overtreding is een misdrijf. Geeft u aan onbevoegden toestemming om op uw terrein te graven dan bent u medeplichtig aan dit misdrijf.
Wanneer u ziet dat onbevoegde personen illegaal aan het opgraven zijn meld dit dan direct aan de gemeente en/of de politie.

Toevalsvondsten

Archeologische vondsten die niet tijdens opgravingen maar bij toeval worden gedaan moeten binnen 3 dagen worden gemeld bij het bevoegd gezag. Neem hierover contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.