Begripsbepalingen

Bestemmingsplan: een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. Een bestemmingsplan geeft het toelaatbare bouwvolume en functionele bestemming van een gebied aan.

Bouwkavel: een afgebakend stuk grond, dat geschikt is voor (her)ontwikkeling door een woningcorporatie of projectontwikkelaar.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): een ontwikkelvorm waarbij een groep eindgebruikers grond collectief koopt of pacht om eigen woningen te realiseren.

Kavelpaspoort: een beleidsdocument dat informatie bevat over een bouw- of zelfbouwkavel. Bij herontwikkeling bevat het ook de voornemens met betrekking tot de nieuwe bestemming en de randvoorwaarden die hierbij van toepassing zijn.

Koopakte: (ook koopcontract of koopovereenkomst genoemd) de schriftelijke koopovereenkomst tussen de koper en verkoper van een eigendom.

Kosten koper (KK): de kosten voor de overdracht van het vastgoed worden door de koper betaald. Hierdoor krijgt de koper het eigendom op zijn of haar naam.

Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG): een locatie waar de gemeenteraad haar reëel en stellig voornemen uitgesproken heeft om hiervoor binnen tien jaar een bouwplan te ontwikkelen.

Particulier opdrachtgeverschap (PO): een ontwikkelvorm waarbij een eindgebruiker zelf grond koopt of pacht om een eigen woning te realiseren.

Passeren: de formele handeling bij de notaris, waarbij een akte door de verkopende en de kopende partij, de notaris en eventuele getuigen wordt ondertekend.

Planschade: de vermogensschade (waardevermindering van vastgoed) of inkomensschade die ontstaat nadat het bestemmingsplan gewijzigd wordt.

Restgroen: een stuk grond (meestal groen) met relatief weinig publiekswaarde, dat geen essentieel onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van de stad.

Taxatie: een waardebepaling door een taxateur. Tijdens de taxatie wordt de verkoopwaarde geschat door een inventarisatie van o.a. grootte, inhoud, ligging en onderhoud.

Taxatierapport: een rapport opgesteld naar aanleiding van een taxatie, over de geschatte waarde en de onderbouwing hiervan.

Transportakte (ook akte van levering genoemd): een juridisch document dat door de notaris opgemaakt wordt en waarmee het eigendom officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Vastgoed: onroerend goed, ofwel onroerende zaak. Vastgoed omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond.

Vastgoedpaspoort: een beleidsdocument dat informatie bevat over vastgoed. Bij herontwikkeling bevat het ook de voornemens met betrekking tot de nieuwe bestemming en de randvoorwaarden die hierbij van toepassing zijn.

Vrij op naam (VON): de kosten voor de overdracht van het vastgoed worden door de verkoper betaald. Hierdoor krijgt de koper het vastgoed op zijn of haar naam.

Zelfbouwkavel: een afgebakend stuk grond, dat geschikt is voor (her)ontwikkeling door een eindgebruiker zonder tussenkomst van een intermediair.