Omgevingsvergunning

Beschrijving

Voor een project op het gebied van de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, milieu, monumenten, water en natuur) bent u verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u voor de verschillende vergunningplichtige activiteiten één aanvraag omgevingsvergunning indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor:

  • bouw en verbouw
  • slopen
  • brandveilig gebruik van gebouwen
  • kappen van een boom
  • verbouwen en/of restaureren van een monument
  • aanbrengen van gevelreclame
  • opslag/plaatsen van roerende goederen op de openbare weg (steigers, containers)
  • aanleggen of veranderen van een weg
  • milieu en bedrijven
  • indirecte lozingen

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de activiteiten waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt is de reguliere procedure, 8 weken, of de uitgebreide procedure, 26 weken, van toepassing. Binnen deze termijnen neemt de gemeente een besluit om de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en /of plaatselijk beleid


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Regeling omgevingsrecht (Mor)
Besluit omgevingsrecht (Bor)

Kosten

De hoogte van de leges voor de omgevingsvergunning is afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor toestemming wordt verleend.

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening. Onderaan in deze verordening staat de tabel van tarieven.

Aanvragen

Vooroverleg

Twijfelt u of het uitvoeren van een activiteit vergunningplichtig is of wilt u een complex project realiseren. Maak dan een afspraak voor vooroverleg met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Een groot voordeel is dat aan u wordt uitgelegd hoe de procedure in z'n werk gaat en welke gegevens u moet verstrekken om een volledige aanvraag te doen. Bovendien hoort u meteen of er meerdere vergunningen nodig zijn.

Aanvraag

Via het omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl, kunt u uw aanvraag indienen. Doe eerst de vergunningencheck om te zien of voor uw geplande activiteiten een vergunning en/of melding nodig is.

Per 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online. Overgang naar niveau 2 geeft bedrijven meer zekerheid over het veilig gebruik van Omgevingsloket online.

Folder Wabo (Pdf)

Maak een afspraak voor meer informatie in een persoonlijk gesprek via www.purmerend.nl/afspraak of bel (0299) 452 452.

Contact

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)