Leerplicht en schoolverzuim

  • De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd.UitzonderingenUitzonderingen zijn bijvoorbeeld:godsdienstige verplichtingen ofbelangrijke familiegebeurtenissen zoals een bruiloft of een begrafenis.AanvragenExtra verlof...
  • Ongeoorloofd schoolverzuim Als een leerling zonder toestemming wegblijft van school is sprake van ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld: regelmatig te laat komen spijbelen, of in schooltijd op vakantie gaan (luxeverzuim)  De leerplichtambtenaar Als...
  • In de leerplichtwet is een onderscheid gemaakt tussen de volledige leerplicht en de kwalificatieplicht.Volledige Leerplicht (5-16 jaar)Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Ouders moeten...
  • Samen met de andere gemeenten in de stadsregio Amsterdam ontwikkelde de gemeente Purmerend de verwijsindex Matchpoint om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en snéller te laten verlopen. Matchpoint is een digitaal systeem dat...