Belastingen en heffingen

 • In een WOZ beschikking (Waardering Onroerende Zaken) staat de waarde van een WOZ object. Als uitvoerder van de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, garage, bedrijfspanden, scholen, gronden e.d.) binnen de eigen...
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2014 wordt eind februari aan u verstuurd. Hierop staat vermeld: uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let...
 • U kunt bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. In uw bezwaar moet u goed onderbouwd aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag. Bezwaar maken: Op elektronische wijze via het e-loket.purmerend.nl.  Dit is mogelijk tot...
 • Het tarief voor: Rioolrecht eigenaar 2014 € 108,48 (was in 2013 € 101,76) Rioolrecht gebruik tot 300m3 2014 € 63,12 (was in 2013 € 59,04) Afvalstoffenheffing 2014 € 323,40 (was in 2013 € 329,88) Afvalstoffenheffing extra...
 • U kunt bezwaar maken: tegen de vastgestelde WOZ waarde als u van mening bent dat u ten onrechte een aanslag heeft gekregen als op de aanslag een verkeerd bedrag staat  
 • De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting. Rioolheffing eigendom moet u betalen als u een eigendom heeft (woning, bedrijfspand, enz.) dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is...
 • Onroerende zaakbelasting moet u betalen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak: een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond. Eind februari sturen wij u een aanslagbiljet gemeentelijke...
 • AanmeldenAls u één of meer honden heeft, doet u aangifte voor hondenbelasting. Als u de hond(en) in de loop van het jaar aanmeldt, krijgt u een aanslag voor hondenbelasting. Elke volgende hond moet u ook aanmelden. Het geld van...
 • De gemeente brengt kosten in rekening voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De hoogte van het tarief is voor iedere woning gelijk. Het aantal bewoners of de hoeveelheid aangeboden...
 • Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. De gebruiker van de grond moet precariobelasting betalen. Precariobelasting staat los van een eventuele vergunning voor bouw, evenementen, enz. Ook als u...
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum. Daarnaast mag u slechts een beperkt eigen vermogen hebben. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: afvalstoffenheffing (gemeente);...