Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Bent u of is uw partner pensioengerechtigd of ouder en heeft u drie jaar of langer een minimum inkomen en geen spaargeld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of een tv...
 • Chronisch zieken en gehandicapten maken door hun ziekte vaak extra kosten. Bent u of is uw partner chronisch ziek of gehandicapt en heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan verstrekt de gemeente op aanvraag een speciale vergoeding.
 • U bent Purmerender en u of uw partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U heeft alleen AOW of AOW en een laag totaal inkomen (inclusief eventueel pensioen of andere inkomsten). Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de...
 • Alle Purmerenders met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente; het Gemeenten Pakket van Zilveren Kruis Achmea.Met een collectieve aanvullende verzekering kunt u profiteren van groepsvoordeel. De gemeente...
 • Als u hulp bij het huishouden krijgt kunt u aangeven of u deze hulp in natura wilt ontvangen of dat u zelf hulp wilt inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb).ofAls u een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of handbike nodig heeft kunt u deze in...
 • Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed.In het register kunt u in de verschillende categoriën zoeken naar instellingen die een aanvraag voor een periodieke, project- of waarderingssubsidie hebben...
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting.O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
 • Wanneer u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u nergens anders vergoed krijgt en die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.Of omstandigheden bijzonder zijn is afhankelijk van uw persoonlijke situatie...
 • De bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Eveneens wordt u geholpen met het vinden van een baan. Zodat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.
 • Als u al langer een bijstandsuitkering heeft kan het zijn dat u recht heeft op een langdurigheidstoeslag. Dit is een onderdeel van de Wet werk en bijstand (WWB).De langdurigheidstoeslag is een regeling van de rijksoverheid die door de gemeente (team Werk...
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2014 wordt eind februari aan u verstuurd.Hierop staat vermeld:uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let op...
 • Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De IOAZ kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen...