Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Als u hulp bij het huishouden krijgt kunt u aangeven of u deze hulp in natura wilt ontvangen of dat u zelf hulp wilt inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). of Als u een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of handbike nodig heeft kunt u deze...
 • Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed. In het register kunt u in de verschillende categoriën zoeken naar instellingen die een aanvraag voor een periodieke, project- of waarderingssubsidie hebben...
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting. O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
 • Wanneer u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u nergens anders vergoed krijgt en die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Of omstandigheden bijzonder zijn is afhankelijk van uw persoonlijke...
 • De bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Eveneens wordt u geholpen met het vinden van een baan. Zodat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.
 • Als u al langer een bijstandsuitkering heeft kan het zijn dat u recht heeft op een langdurigheidstoeslag. Dit is een onderdeel van de Wet werk en bijstand (WWB). De langdurigheidstoeslag is een regeling van de rijksoverheid die door de gemeente (team...
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2014 wordt eind februari aan u verstuurd. Hierop staat vermeld: uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let...
 • Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De IOAZ kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen...
 • Eind februari ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor verschillende soorten gemeentelijke belasting. Op dit aanslagbiljet kan staan: de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) onroerende zaakbelastingen  afvalstoffenheffing...
 • Onroerende zaakbelasting moet u betalen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak: een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond. Eind februari sturen wij u een aanslagbiljet gemeentelijke...
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum. Daarnaast mag u slechts een beperkt eigen vermogen hebben. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: afvalstoffenheffing (gemeente);...
 • U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de...