Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Het tarief voor:Rioolheffing eigenaar2015 € 116,16 (was in 2014 € 108,48)Rioolheffing gebruik tot 300m32015 € 67,80 (was in 2014 € 63,12)Afvalstoffenheffing2015 € 328,56 (was in 2014 € 323,40)Afvalstoffenheffing extra container2015 € 420,25 (was in 2014...
 • Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee soorten mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:  Bedrijfskrediet of een periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud.
 • Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De IOAZ kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen...
 • U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de...
 • U kunt bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. In uw bezwaar moet u goed onderbouwd aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag.(Bezwaar maken kan vanaf 28 februari 2015)Bezwaar maken:Op elektronische wijze via het e-loket....
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum. Daarnaast mag u slechts een beperkt eigen vermogen hebben. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:afvalstoffenheffing (gemeente)rioolheffing...
 • U kunt bezwaar maken:tegen de vastgestelde WOZ waardeals u van mening bent dat u ten onrechte een aanslag heeft gekregenals op de aanslag een verkeerd bedrag staat 
 • Bent u of is uw partner pensioengerechtigd of ouder en heeft u drie jaar of langer een minimum inkomen en geen spaargeld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of een tv...
 • Chronisch zieken en gehandicapten maken door hun ziekte vaak extra kosten. Bent u of is uw partner chronisch ziek of gehandicapt en heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan verstrekt de gemeente op aanvraag een speciale vergoeding.
 • U bent Purmerender en u of uw partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U heeft alleen AOW of AOW en een laag totaal inkomen (inclusief eventueel pensioen of andere inkomsten). Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de...
 • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2015 wordt eind februari aan u verstuurd.Hierop staat vermeld:uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let op...