Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting.O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
 • Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed.In het register kunt u in de verschillende categorieën zoeken naar instellingen die een aanvraag voor een periodieke, project- of waarderingssubsidie hebben...
 • Het tarief voor:Rioolheffing eigenaar2015 € 116,16 (was in 2014 € 108,48)Rioolheffing gebruik tot 300m32015 € 67,80 (was in 2014 € 63,12)Afvalstoffenheffing2015 € 328,56 (was in 2014 € 323,40)Afvalstoffenheffing extra container2015 € 420,25 (was in 2014...
 • Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee soorten mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:  Bedrijfskrediet of een periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud.
 • Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De IOAZ kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen...
 • U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de...
 • U kunt bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. In uw bezwaar moet u goed onderbouwd aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag.(Bezwaar maken kan vanaf 28 februari 2015)Bezwaar maken:Op elektronische wijze via het e-loket....
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum. Daarnaast mag u slechts een beperkt eigen vermogen hebben. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:afvalstoffenheffing (gemeente)rioolheffing...
 • U kunt bezwaar maken:tegen de vastgestelde WOZ waardeals u van mening bent dat u ten onrechte een aanslag heeft gekregenals op de aanslag een verkeerd bedrag staat 
 • Bent u of is uw partner pensioengerechtigd of ouder en heeft u drie jaar of langer een minimum inkomen en geen spaargeld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of een tv...
 • Chronisch zieken en gehandicapten maken door hun ziekte vaak extra kosten. Bent u of is uw partner chronisch ziek of gehandicapt en heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan verstrekt de gemeente op aanvraag een speciale vergoeding.
 • U bent Purmerender en u of uw partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U heeft alleen AOW of AOW en een laag totaal inkomen (inclusief eventueel pensioen of andere inkomsten). Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de...