Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2014 wordt eind februari aan u verstuurd.Hierop staat vermeld:uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let op...
 • Ieder huishouden maakt wel eens extra kosten en iedereen wil wel eens deelnemen aan speciale activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft is het moeilijk om dit te betalen.Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten,...
 • Bent u of is uw partner pensioengerechtigd of ouder en heeft u drie jaar of langer een minimum inkomen en geen spaargeld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of een tv...
 • Chronisch zieken en gehandicapten maken door hun ziekte vaak extra kosten. Bent u of is uw partner chronisch ziek of gehandicapt en heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan verstrekt de gemeente op aanvraag een speciale vergoeding.
 • U bent Purmerender en u of uw partner heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U heeft alleen AOW of AOW en een laag totaal inkomen (inclusief eventueel pensioen of andere inkomsten). Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de...
 • Alle Purmerenders met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente; het Gemeenten Pakket van Zilveren Kruis Achmea.Met een collectieve aanvullende verzekering kunt u profiteren van groepsvoordeel. De gemeente...
 • Als u hulp bij het huishouden krijgt kunt u aangeven of u deze hulp in natura wilt ontvangen of dat u zelf hulp wilt inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb).ofAls u een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of handbike nodig heeft kunt u deze in...
 • Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed.In het register kunt u in de verschillende categoriën zoeken naar instellingen die een aanvraag voor een periodieke, project- of waarderingssubsidie hebben...
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting.O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
 • Wanneer u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u nergens anders vergoed krijgt en die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.Of omstandigheden bijzonder zijn is afhankelijk van uw persoonlijke situatie...
 • De bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Eveneens wordt u geholpen met het vinden van een baan. Zodat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.
 • Als u al langer een bijstandsuitkering heeft kan het zijn dat u recht heeft op een langdurigheidstoeslag. Dit is een onderdeel van de Wet werk en bijstand (WWB).De langdurigheidstoeslag is een regeling van de rijksoverheid die door de gemeente (team Werk...