Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Wanneer u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u nergens anders vergoed krijgt en die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Of omstandigheden bijzonder zijn is afhankelijk van uw persoonlijke...
 • De bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Eveneens wordt u geholpen met het vinden van een baan. Zodat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.
 • Als u al langer een bijstandsuitkering heeft kan het zijn dat u recht heeft op een langdurigheidstoeslag. Dit is een onderdeel van de Wet werk en bijstand (WWB). De langdurigheidstoeslag is een regeling van de rijksoverheid die door de gemeente (team...
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2014 wordt eind februari aan u verstuurd. Hierop staat vermeld: uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let...
 • Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De IOAZ kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen...
 • Eind februari ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor verschillende soorten gemeentelijke belasting. Op dit aanslagbiljet kan staan: de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) onroerende zaakbelastingen  afvalstoffenheffing...
 • Onroerende zaakbelasting moet u betalen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak: een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond. Eind februari sturen wij u een aanslagbiljet gemeentelijke...
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum. Daarnaast mag u slechts een beperkt eigen vermogen hebben. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: afvalstoffenheffing (gemeente);...
 • U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de...
 • Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee soorten mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:  Bedrijfskrediet of een periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud.
 • In een WOZ beschikking (Waardering Onroerende Zaken) staat de waarde van een WOZ object. Als uitvoerder van de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, garage, bedrijfspanden, scholen, gronden e.d.) binnen de eigen...
 • De gemeente brengt kosten in rekening voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De hoogte van het tarief is voor iedere woning gelijk. Het aantal bewoners of de hoeveelheid aangeboden...