Recente besluiten

De besluiten van de gemeenteraad staan per agendapunt van de raadsvergadering toegelicht. Volledige besluitenlijsten vindt u bij de vergadering.

Gemeenteraad 6 maart 2014

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende reguliere raadsvergadering i.v.m. tijdsgebrek. 

Gemeenteraad 6 maart 2014

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende reguliere raadsvergadering i.v.m. tijdsgebrek. 

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:
De motie te verwerpen.

De heer Beijert (GroenLinks) neemt tijdens dit agendapunt niet deel aan de beraadslagingen en de stemming i.v.m. zijn arbeidsrelatie met Spurd.

Voor: Leefbaar Purmerend (31).
Tegen: alle overige fracties (3).
 

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:
De motie te verwerpen.

Voor: Leefbaar Purmerend en Trots (6).
Tegen: alle overige fracties (29).

Wethouder Daan zegt toe dat niet blind naar één oplossing wordt gekeken, maar dat er goed  gekeken zal worden naar alternatieven.

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:
De motie te verwerpen.

Voor: SP, Trots, D66, Leefbaar Purmerend en AOV (14).
Tegen: GroenLinks, CDA, PvdA, VVD en Stadspartij (21).

Gemeenteraad 6 maart 2014

De burgemeester zegt toe dat ouderenmishandeling specifiek wordt opgenomen in het jaaruitvoeringsprogramma 2014.
Het AOV trekt de motie in n.a.v. deze toezegging.
 

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:

Het college te verzoeken onze gevoelens t.o.v. deze plannen aan de verzekeraars kenbaar te maken en zich uiterst in te spannen om een volwaardige Spoedeisende Hulppost voor Purmerend te behouden.

 

Wethouder Nijenhuis stelt voor om gebruik te maken van het aanbod van het ziekenhuis om een vervolgbijeenkomst in te plannen voor de raad. Dan kan verder over dit onderwerp worden gesproken.

 

Unaniem aangenomen (35-0).

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:
De burgemeester te verzoeken namens de gemeente Purmerend het manifest te ondertekenen.

Mevrouw Boer (Leefbaar Purmerend) is vanaf nu aanwezig.

Voor: 6 leden van de VVD, Stadspartij, GroenLinks, D66, PvdA, AOV, CDA, 2 leden van Leefbaar Purmerend en de SP (27).
Tegen: CDA, Trots, 1 lid van de VVD en 1 lid van Leefbaar Purmerend (8).

De burgemeester neemt kennis van de motie, maar geeft aan dat hij de motie niet zal uitvoeren, omdat hij dit in de gegeven omstandigheden niet verantwoord vindt.

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:
Uit te spreken dat:
1. De gehanteerde lijn met betrekking tot het omgaan met signalen over mogelijke schendingen van integriteit moet worden voortgezet.
2. Het resultaat van het lopende onderzoek wordt afgewacht en dat tot dat moment afstand wordt genomen van elke berichtgeving die daarop vooruitloopt;
3. Er thans alle vertrouwen is in de medewerkers van de gemeente Purmerend.

Tegen: Trots en SP (5).
Voor: alle overige fracties (29).

Gemeenteraad 6 maart 2014

De raad besluit:
1. Het college op te dragen om in april 2014 een nieuwe uitwerking van de
nadere regels als bedoeld in artikel 6 van de bijzondere subsidieverordening
peuterspeelzalen Purmerend 2012 aan de raad voor te leggen, met als doel willekeur en
grote stijgingen en schommelingen in ouderbijdragen in de toekomst te voorkomen. Dit voorstel wordt eerst ter advisering voorgelegd aan de commissie Samenleving.
2. Nieuwe nadere regels en in het bijzonder de staffel op te stellen binnen de
aangescherpte kaders:
a. De begrote inkomsten uit ouderbijdragen;
b. Het feitelijke gebruik van peuterspeelzalen gedurende de afgelopen jaren door
gezinnen uit de verschillende inkomensgroepen;
c. De inkomensgrenzen worden eenmalig vastgesteld en de hoogte van de
ouderbijdrage per inkomensgroep wordt vervolgens bepaald op basis van zowel
het feitelijk gebruik als de begrote inkomsten;
d. Inkomensgrenzen en ouderbijdragen worden jaarlijks maximaal verhoogd met het
inflatiepercentage.
3. Het college op te dragen de nadere regels zo spoedig als mogelijk in te laten gaan, bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 (september 2014), doch uiterlijk per 1-1-2015.

Unaniem aangenomen (34-0).